მთარგმნელობითი სააგენტო

 

სახელმწიფო ენის დაცვის, სწორად გამოყენებისა და თარგმანის შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულებებისა და ბრძანებულებების მოთხოვნების შესრულებასთანდაკავშირებით სახელმწიფო ენის სწორად გამოყენებისა და მთარგმნელობითი საქმის გაუმჯობესების მიზნით აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრში დაფუძნდა და ფუნქციონერება დაიწყო  ასმც მთარგმნელობითმა სააგენტომ.

სააგენტოს საქმიანობაში შედის სახელმწიფო მნიშვნელობის დოკუმენტების, აგრეთვე ორგანიზაციების, მეწარმეების, მათშორის ადგილობრივი და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების აზერბაიჯანული ენაზეწარდგენილი ტექსტებისა და მასალების აზერბაიჯანულ ენაზე შედგენა, უცხო ენებზე თარგმნა, რედაქტირება, ექსპერტიზირება და პოლიგრაფიული მომსახურება.

მომსახურება წარმოებს სხვადასხვა ფორმატში, ელექტრონული ფორმატის ჩათვლით, რომელსაც ახორციელებენ  შესაბამის სფეროში მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული ენისა და მთარგმნელებითი საქმის სპეციალისტები.  

Contact: (+994) 050 562 17 78

               (+994) 012 566 80 09

საიტი:   https://adtm.az

e-mail: info@aztc.gov.az.