بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان در دانشگاه اوراسیا راجع به "مشکلات ترجمه" رویدادی برگزار کرده است.

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان در دانشگاه اوراسیا راجع به "مشکلات ترجمه" رویدادی برگزار کرده است.

مقالات أخرى