فیدل کولوما: «یکی از مهم ترین کارهایی که پیش رو داریم، برگزاری آنلاین مبادلات فرهنگی است».

فیدل کولوما: «یکی از مهم ترین کارهایی که پیش رو داریم، برگزاری آنلاین مبادلات فرهنگی است».

 

نماینده ی سیاسی دولت شیلی در جمهوری آذربایجان آقای فیدل کولوما از مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان دیدار نمود.

در این دیدار مسائل پیش روی دو طرف در تبادلات فرهنگی آذربایجان سیلی و نیز برگزاری آنلاین مبادلات فرهنگی میان دو طرف مذاکره انجام شد.

فیدل کولوما: «لازم است آثار ادبا و نویسندگان آذربایجانی، به ویژه اشعار آکنده از حکمت شاعر داهی آذربایجانی نظامی گنجوی به خوانندگان شیلیایی و نیز آثار نویسندگان شیلیایی در آذربایجان در سطح فعال تری و از طریق برگزاری مبادلات فرهنگی آنلاین معرفی گردد چرا که به این طریق می توان حجم این مبادلات فرهنگی را بیشتر و بیشتر نمود. در حال حاضر فعالیت هایی در سفارت شیلی در این زمینه  در حال انجام است و بررسی های لازم برای انتشار آثار ادبای آذربایجانی در شیلی در حال انجام است. اطمینان دارم که این طرح گام مهمی در راستای ایجاد دوستی تفاهم میان دو ملت بوده و دستاوردهای مهمی را در عرصه ی ادبی در هر دو کشور به دنبال خواهد داشت.»

 

در پایان این دیدار، مهمان مرکز کتاب «گلچین ادبیات شیلیایی» را به مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اهداء نمود.

 

 

گالری

مقالات دیگر