کتاب «پیروزی قره باغ – ناگفته های جنگ 44 روزه» منتشر گردید

کتاب «پیروزی قره باغ – ناگفته های جنگ 44 روزه» منتشر گردید

 

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به انتشار کتاب نفیس «پیروزی قره باغ ناگفته های جنگ 44 روزه» نموده که روز شمار وقایع جنگ 44 روزه ی وطن است.

در کنار شرح صحنه های واقعی نبرد، کتاب به زمینه های شکل گیری مناقشه ی قره باغ نیز پرداخته و با به تصویر کشیدن مسیری که ما را به سوی پیروزی در نبرد در راه مام میهن رهنمون گشت، جزئیات این نبرد پیروزمندانه و نقش پشتیبانی سیاسی و معنوی کشور برادر ترکیه در این نبرد و نقش بی بدیل اراده ی سیاسی تزلزل ناپذیر جناب الهام علی اف، فرمانده کل قوای مظفر آذربایجان را در این پیروزی تحلیل نموده و رخدادهای نبرد پیروزی را به صورت روز شمار به رشته ی تحریر درآورده است.

مؤلف این کتاب نویسنده ی سرشناس تُرک پروفسور آیگور عطار است. نریمان عبدالرحمانلی، کماله علی اکبراوا، و ربیقه زینال اوا کتاب را از متن ترکی به آذربایجانی ترجمه نموده اند و اعتماد باشکچید آن را ویرایش نموده است.

 

این کتاب در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به زیور طبع آراسته گردیده است.

 

علاقمندان می توانند کتاب را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایند.

 

مقالات دیگر