تیتر اخبار
آندره مروا در زبان آذربایجانی
آندره مروا در زبان آذربایجانی

کتاب "وصیت نامه" نویسنده ی برجسته ی فرانسوی، آندره مروا (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) به طبع رسیده است...

شماره ی جدید مجله ی ادبیات دنیوی "خزر" به طبع رسیده است.
شماره ی جدید مجله ی ادبیات دنیوی "خزر" به طبع رسیده است.

کتابخوانان "خزر " در این شماره ی مجله با موضوعات ذیل آشنا می شوند...

مجموعه ی غزلیات نسیمی در کتابخانه های مرکزی روسیه
مجموعه ی غزلیات نسیمی در کتابخانه های مرکزی روسیه

(کتاب " و من به راه حقیقت تبدیل شدم" (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)