تیتر اخبار
کتابی که دوران خاندان های  تاریخ ما را بررسی می کند در مسکو منتشر یافته است.
کتابی که دوران خاندان های تاریخ ما را بررسی می کند در مسکو منتشر یافته است.

کتاب "میراث سیاسی دوره ی خاندان های تاریخ ما زیر نور اسناد" (بنیاد  ترجمه ی دولتی آذربایجان) دانشمند برجسته ی آذربایجان، آکادمیسین رامیز مهدی اف در مسکو منتشر یافته است...

 

در بنیاد ترجمه در موضوع "چامه سرایی نسیمی" گردهمایی برگزار گردیده است
در بنیاد ترجمه در موضوع "چامه سرایی نسیمی" گردهمایی برگزار گردیده است

بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان با مناسبت سالگرد...

آندره مروا در زبان آذربایجانی
آندره مروا در زبان آذربایجانی

کتاب "وصیت نامه" نویسنده ی برجسته ی فرانسوی، آندره مروا (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) به طبع رسیده است...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)