İosif Brodski “Kölgəyə baş əymək” kitabından seçmələr ("Milli Virtual Kitabxana" - Bakı – 2013-cü il)

İosif Brodski  “Kölgəyə baş əymək” kitabından seçmələr ("Milli Virtual Kitabxana" - Bakı – 2013-cü il)

Çağdaş dünya ədəbiyyatı

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası

Birinci buraxılış - I cild

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013

 

İosif Brodski

“Kölgəyə baş əymək” kitabından seçmələr

Çevirən: İlahə Ucaruh

... İki növ insan var və buna uyğun da iki yazar növü var. Birinci, sözsüz, əksəriyyət təşkil edən, həyatı yeganə əlçatan reallıq sayır... İkinci növ, azlıq, öz həyatını (hər hansısa bir başqasınınkını da) insan keyfiyyətlərinin sınaq laboratoriyası sayır, tə′yin yerinə həm diini , həm də anrtopoloji variantda gəlib çıxmaq üçün bu keyfiyyətlərin ekstremal durumlarda qorunub saxlanılması prinsipial olaraq vacibdir (?).

                                (səh. 31)

 

*  *  *

... Bu və ya digər halda, U.Odenin bütün səyahətləri — ölkələrə, könül mağaralarına, doktrinalara, inanclara — onun arqumentasiyasını gəlişdirməkdən daha çox nitqini genişlətməyə xidmət edirdi (?).

(səh. 34)

 

*  *  *

…Fərdin estetik təcrübəsi nə qədər zəngin olsa, zövqü də o qədər bərk olur (?). 

(səh. 35)

*  *  *

 

Bizim yaranışımızın başlanğıcından ― “sapiensin” nəyə qadir olduğunu göstərmək üçün sanki yaranaraq, kitab, çevrilən vərəqin sürətiylə təcrübə sahəsində yerdəyişmə vasitəsidir (?).

(səh. 35)

 

VƏ DİGƏR...