“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

 

Mənası
anlaşılmayan
sözlər
Mənası və yazılışı qüsurlu sözlər Dialekt və
ara sözləri
İşlənməyən ərəb, fars, rus və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz birləşmələrindən düzəldilən
qurama sözlər
Lüzumsuz
sözlər və söz hallandırmaları

nisgildönmə

nizəbaz

nizəbazlıq

noxud-qarmağabənzər

noxudvarılıq

normalsayma

normaölçən

novgülü

nöqtəvilik

nömrəvilik

nunqənd

nunqəndli

odadəyanətli

odorlaşdırma

oğlancıq

olabilmə

oleandrlıq

ol-olmalı

onixiyayatutulma

onsuzluq

optimallıqgöstərmə

oturub-tutma

oturub-tutmaq

ovsunlayıb-buraxma

ovsunlayıb-buraxmaq

ovsunlayıb-tutma

ovsunlayıb-tutmaq

ovuntuvarılıq

oynaqlı-çubuq

oynaqlı-tərpənən

oynaqlı-tərpənməz

ölçmə-informasiya

öl-diri

ölmədirilyaşama

öndağlıq

öyrədici-yoxlayıcı

öyüncü

özxərciniçıxaran

özxərciniçıxarma

özüişəgirən

özümlüolma

özünətəsirlənmə

özünübəndetmə

özünürəngləyən

özüsönməyən

panelevlilik

panellilik

papirosçu

parçameyvəli

paritetsayma

part-partsalan

part-partsalma

pasdemə

passızlıq

patıltı

patıltılı

patıltısız

patronvarılıq

pauperləşdirilmə

pauperləşdirilmək

pauperləşdirmə

pauperləşdirmək

pauperləşmə

əks-səpələnmə

əks-təklif

əks-təzyiq

əksyanma

əqdetmə

əl-ağac

əl-ağacla

əlaqədarlıq

əlamandaqalma

əlamandaolma

əl-qolatan

əl-qolatma

əlüzsilmə

əlüzyuma

əmələgətirdən

əmmaməqoyan

əmmaməqoyma

əmredərcəsinə

əncamtapan

ərəbaxan

ərəbcələşdirilmiş

ərəbcələşdirmə

ərəbcələşdirmək

ərəbcələşdirtmə

ərəbcələşdirtmək

ərəbcələşmiş

ərincəkliketmə

ərincəkolma

əsasötürmə

əsəbiməzaclıq

əsəbiyyətlə

əvvəlləri

fas (hərb.)

fatmanənə

fazagöstərən

fazagöstərmə

feodallı

feodalsız

fetrlik

fəhmetmə

fəhmolunma

fəlakətzadə

fəlakətzadəlik

fələkzadə

fərəhlik

fotoqeydetmə

fotoşəkilçəkən

general-komissar

genetik-avtomatik

genetik-mineralogiya

genetik-riyazi

geocoğrafi

geodimetriya

geodiotropizm

geyib-kecinmə

geyib-kecinmək

gezeng

gəmi-krançısı

girosükan

gödərək-gödər

hafnium

halbahalıq

hampalaşma

görkəzmə

görkəzmək

hırnaşma

hırnaşmaq

hırtıldaşma

hırtıldaşmaq

ho-ho

hoholama

hoholamaq

hoholatma

hoholatmaq

hoqquldama

hoqquldamaq

hoppuldama

hoppuldamaq

hoppuldatma

hoppuldatmaq

hortlama

hortlamaq

hortlanma

hortlanmaq

hortlatma

hortlatmaq

hortuldama

hortuldamaq

hortuldatma

hortuldatmaq

hovxurma

hovxurmaq

hovxurtma

hovxurtmaq

hoziki

hozikilik

höl

hölləmə

hölləmək

hölləşmə

hölləşmək

hövkələnmə

hövkələnmək

hövkələnmiş

hövkələtmə

hövkələtmək

hövləki

hövləkilik

hurray

hurraylama

hurraylamaq

hüt

hütləmə

hütləmək

hütüldəmə

hütüldəmək

nəm-xəmetmə

nəslizay

niçə

niçəvarı

niçəvarılıq

nömrəbaz

nömrəbazlıq

nömrəgələn

ocuğazca

ocuğazcana

müşkülgüşa

müşkülpəsənd

müştəba

müştərigir

müştərigirlik

mütabiq

mütabiqət

mütabiqlik

mütəhəyyir

mütəhəyyiranə

mütəkəbbir

mütəkəbbiranə

mütəlla

mütəmadiyən

mütəmayil

mütənahi

mütənahilik

mütərəddid

mütərəddidlik

mütəvəccih

mütəzərrir

müttəfiqən

müttəsil

müttəsillik

müvafiqət

müvazi

müvazilik

müvərrix

müzare

müzayidə

müzayiqə

müzəffəriyyət

müzəkkər

müzəyyən

müzlim

müzmin

müztərib

müzür

müzür-müzür

naavand

naavandlıq

nabəca

nabud

naçaq

naçiz

naçizlik

nadidə

nadirən

naehmal

naəhl

naəhllik

nafəhm

nagahani

nagahdan

nagüvara

nahəngam

naxışkar

naxünək

naibüssəltənə

naqabil

naqəbul

naqisüləql

nam

nasturan

natrolit

nautiloid

nautofon

nebulium

nef

nefelin

nefelometr

nefelometrik

nefelometriya

nefrolitiaz

nefrolitoz

nefron

nefropatiya

nefroptoz

nefroskleroz

nefrotik

nekrobakterioz

nekrobioz

nekrologiya

nekromantiya

nekton

neqosiant

nematod (-lar)

nembutal

neobiheviorizm

neodim

neoendemik (-lər)

neogen

neoheksan

neokom

neopren

neosalvarsan

neoteniya

neotomist

neotomizm

neovaskulyarizasiya

neper

neptunium

nereida

nereyin

nerit

nernst

nervasiya

nervizm

nervür

nevma

nevrinoma

nevrizm

nevroma

neyman

neyroallergiya

neyrofibril (-lər)

neyroqliya

neyroqlobulin

neyroleptanalgeziya

neyroleptik

neyromalyariya

neyromorfologiya

neyronfragiya

neyronfraq (-lar)

neyroplegik

neytrino

donqarlama

donqarlamaq

donqarlana-donqarlana

donquldatma

donquldatmaq

donorluqetmə

donorolma

donudar

donudarlıq

donugödək

donugödəklik

donuuzun

donuuzunluq

donuzotarma

donuzsaxlama

donuzsaxlayan

dopdoğruluq

dorağacılı

dorağacısız

dorquran

dorqurma

dostbazlıqetmə

dostbazolma

dostbilmə

dost-yar

dost-yarlı

dost-yarsız

dotasiyavermə

dovçəkmə

dovğabişirən

dovğabişirmə

dovşancıq

dovşançı

dovşandili

dovşandodaqlı

dovşanqaçış

dovşanyarpaq

dozaçı

döldüşmə

dölverici

dölvericilik

dölvermə

döndərici

döngəlilik

dönməksizin

dönücü

dönükçıxma

dönüklüketmə

dönükolma

dönümlük

dönüş-qayıdış

dördağaclı

dördağacsız

dördağızlı

dördatlı

dördatomlu

dördbarmaq

dördbarmaqlı

dördbaş

dördbaşlı

dördbəndli

dördblokluq

dördboğazlı

dopdoluluq

dostlaşdıra-dostlaşdıra

dostlaşdırılma

dostlaşdırılmaq

doşabsız

dovğalı

dovğasız

dovlalı

dovlasız

doyumsuzca

dozalandırılma

dozalandırılmaq

dozalanmaq

dozalaşdırıcı

dozalaşdırılmış

dozalaşdırmaq

dozalatdırma

dozalatdırmaq

dozalatma

dozalatmaq

döllənə-döllənə

dönəcəksiz

dönə-dönməyə

dönəlgəli

dönəlgəsiz

dönərli

dönərlik

dönərsiz

döngəsizlik

dönməyə-dönməyə

dördarvadlı

dördcərgə-dördcərgə dördcərgəlik

dördçalarlı

dördçarxlı

dörddeşikli

dörddilli

dördgözlü (-lər)

dördxallı

dördkəsicidişli (-lər)

döşəkağılı

döşəkağısız

döşəküzülü

döşətdirilmə

döşətdirilmək

döşlüklük parça

döşlüksüzlük

döşüdoluluq

döşüodluluq

dövlətləndirə-dövlətləndirə

dövlətləndirilmə

dövlətləndirilmək

dövlətsizlik

dövrəyarpaqlı

dövrilənə-dövrilənə

dövriləşə-dövriləşə

döyçələdə-döyçələdə

döydürə-döydürə

döydürtmə

döydürtmək

 

 

VƏ DİGƏR...