“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

 

Mənası
anlaşılmayan
sözlər
Mənası və yazılışı qüsurlu sözlər Dialekt və
ara sözləri
İşlənməyən ərəb, fars, rus və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz birləşmələrindən düzəldilən
qurama sözlər
Lüzumsuz
sözlər və söz hallandırmaları

dınq

dınqadınq

dınqadırınq

dınq-dınq

dınqıldamaq

dınqıldanma

dınqıldanmaq

dıppıldama

dıppıldamaq

dıppıldanma

dıppıldanmaq

dirsəyəoxşarlıq

diskvarılıq

dişqurdalama

dodağabənzərlik

dodağaoxşarlıq

dodaqsızlıq

ehtirasgöstərmə

ekskursiyayaaparan

ekskursiyayaaparma

ekstraqıcıqlandırıcı

ekstra-sığorta

elegiyavarılıq

eltiolma

emulsiyaqaşıma

emulsiyaqaşıyan

eşsizqalma

eşşəkbeli

eşşəkqulaqlı

eşşəkoyunu

eşşəkturpu

eyi

eyicə

eyiləmə

eyiləmək

eyilənmə

eyilənmək

eyiləşdirilmə

eyiləşdirilmək

eyiləşmə

eyiləşmək

eyilətmə

eyilətmək

əbləholma

əcaibolma

əfsanəviolma

əğyarayarolma

əhalisiolma

əxlaqi-mistik

əkinaltılıq

əksçıxaran

əksçıxarma

əks-əlifba

əksqoşulanlıq

əks-lüğət

əks-sürüşmə

əqdolma

əqəliyyətdəqalma

əql-şüurgöstərmə

əlbirliketmə

əlcəkbiçən

əlcəkbiçmə

əlçatanlıq

 

dirçəlişli

dirçəlişsiz

dorağacı

efirləşdirilmə

efirləşdirilmək

efirləşdirmək

efirlətmə

efirlətmək

ehmalsızolma

ekranlamaq

ekranlanma

ekssentrikli

ekssentriklilik

ekstremistolma

ekzot

elam

elamca

elegiyabəstələmə

elektrikçəkən

elektrikçəkmə

elektrikköçürən

elektrikköçürmə

elektrodyanı

elektroqeydedicilik

elektromaqnitləşmə

elektromaqnitləşmək

elektromodelləşdirmək

el-xalq

elliptiklik

elmi-fənni

empidi (-lər)

emulsiyaaltı

emulsiyaçəkən

emulsiyaçəkmə

emulsiyalama

emulsiyalanma

emulsiyalayan

emulsiyatəmizləmə

emulsiyatəmizləyən

epidemiyalaşmaq

epikürçü

epikürçülük

epikürizm

epiqoncasına

epiqonçuluqetmə

epiqonçuolma

epiqrafik

epileptikolma

epitafiyayazan

epiteləbənzər

epopeyayazan

epopeyayazma

erkəkcə

erkəkcəsinə

erkəkləmə

erkəkləmək

ermənixislət

eroziyaetmə

eroziyaolma

eşelonlaşdırılmaq

eşelonlaşdırma

eşelonlaşdırmaq

eşelonlaşdırtma

ditdələnmə

ditdələnmək

ditdəməmiş

ditdəmiş

elədə-elədə

əfə-əfə

əldənkasad

əldənvuran

əldənvurma

ərvahıdağılmış

əyrəmcə

fasonlu-fasonlu

gəmirtlənmək

gəmirtmə

gəmirtmək

gəmişdirilmə

gəmişdirilmək

gəmişmə

gəmişmək

gəmlənmə

gəmlənmək

gəmlətmə

gəmlətmək

gəvəzələmə

gəvəzələmək

gəzəngilik

gəzləmək

gicavar

gicavarı

gicbaş

gicbeyin

gicbeyinlik

gicikmə

gicikmək

gicimə

gicimək

gimrik-gimrik

gimrikləmə

gimrikləmək

gimriklənmə

gimriklənmək

gimriklənmiş

gimriklətmə

gimriklətmək

gimrikləyə-gimrikləyə

giyişmə

giyişmək

giyov

gopalama

gopalamaq

gopalatma

gopalatmaq

gopama

gopamaq

gopcul

gopculluq

goppuldama

goppuldamaq

goppuldatma

goppuldatmaq

gödəkpaça

gödəncə

gölmələnmə

 

 

elektromontyor

elektromontyorluq

elektromotor

elektrotravma

əfğan-əfğan

əfyunçu

əfyunçuluq

əfyunlu

əfyunsuz

əfzunluq

əğyarlı

əhvalpürsanlıq

əmanətdar

əmanətkar

əməkpərvər

əsbablı

əsbabsız

əsnaflıq

müadilə

müahidə

müahidənamə

müaqib

müalicəpəzir

müalicəpəzirlik

müariz

müaşiqə

müaşirət

mübah

mübarəkbad

mübarəkbadlıq

mübaşirət

mübəlliğ

mücavir

mücavirlik

mücəssəm

mücrim

müdara

müdaraçı

müdaraçılıq

müdaraedən

müdaraetmə

müddəi

müddəilik

müdəbbir

müdərris

müdərrislik

müəssir

müəssis

müəssisan

müəşşər

müəttər

müəzzəm

müəzzən

müfariqət

müfrəd

müfsid

müğ

müğayir

müğayirlik

mühəqqəq

mühib

müxabir

müxabirə

 

ekonometriya

ekzoqamiya

elektrobur

elektrofon

elektrofor

elektrolit

elektroliz

faset

mikrosenoz

mikrospektoskop

mikrospor

mikrosporangi

mikrosporiya

mikrosporofer

mikrosporofil

mikrosporogenez

mikroşlif

mikrotaksonomiya

miksin

miksomiset (-lər)

miksosporidi (-lər)

miksotrof

miksporidi (-lər)

miqmatit

miqnatis

mileranizm

milliampermetr

milliküri

mimetizm

mimikriya

minorat

miofibril

miogen

miogensinklinal

miopiya

miozin

mira

mirabel

mirabilit

miseli

misella

mitogenetik

mitoxondri

mitoz

mitralyoz

mnemometr

mnemonik

mnemosxem

mnemosina

mnemotexnika

molass

molibdenit

molyal

molyar

monada

monadalogiya

monazit

monel-metal

moniezioz

monodiya

monoedr

monofizit

monofizitlik

 

diskussiyaaçma

dissidentliketmə

dissidentolma

distillatalma

distilləetmə

distilləolunma

dişağartma

dişbatıran

dişbatırma

dişbatmazlıq

dişciklilik

dişəkeçmə

dişəoxşarlıq

dişərpili

dişiciksizlik

dişkəsməzlik

dişqıcama

dişqıcayan

dişqırma

dişqoyan

dişlilik

dişsalan

diştökmə

dişvarılıq

divantutan

divantutma

divarağartma

divardələn

divarkağızlama

divarkağızlayan

divarqoyan

divarqoyma

divgövdə

divgövdəli

divgövdəlik

dividendalan

dividendalma

dizaynçılıqetmə

dizaynçıolma

dizelqayırma

dizəçıxma

dodaqaltımızıldama

dodaqbadodaq

dodaqsallama

doğanaqlama

doğmadillilik

doğram-doğrametmə

doğram-doğramolma

doğruca

doğruculluq

doğrulana-doğrulana

doğrulanma

doğrulanmaq

doğruluqsevən

doğruluqsevər

doğuşdanqabaqkı

doğuşdanqalan

doqqazçı

doqqazkəsmə

doqquzbucaqlılıq

doqquzdüym

doqquzdüymə

doqquzdüyməli

dinamitli

dinamitsiz

dindirtmə

dindirtmək

dinə-dinə

dınqıldada-dınqıldada 

dınqıltılı

dınqıltısız

dinqo (it)

dıppıldatma

dıppıldatmaq

dıppıltı

dıppıltılı

dıppıltısız

dir-dirriksiz

direktivli

direktivsiz

dirəkaltı

dirəkaltılı

dirəkcəli

dirəkcikli

dirəkciksiz

dirəklədə-dirəklədə

dirəklənə-dirəklənə

dirəklik

dirəküstü

dirəkyanı

dirətmə

dirətmək

dırıldatma

dırıldatmaq

dırmaşdırılma

dırmaşdırılmaq

dırmıqlana-dırmıqlana 

dırmıqlanmaq

dırmıqlaya-dırmıqlaya

dırnaqcıq

dırnaqlana-dırnaqlana

dırnaqlatma

dırnaqlatmaq

dırnaqlaya-dırnaqlaya

dırnaqlılıq

dirsəkləyə-dirsəkləyə

dirsəyəoxşar

diskəbənzər

diskəoxşar

diskəoxşarlıq

diskomeduza (-lar) 

diskşəkilli

diskvarı

dişcikli

dişicikli

dişiciksiz

dişilik

dişlə

dişləkli

dişləksiz

dişsiz-dişsiz

divanəcəsinə

divanələşmə

divanələşmək

 

 

 

 

VƏ DİGƏR...