بنیاد ترجمه مطابق به دوره ی انتخاباتی سال ۲۰۱۹ امتحان تشکیل می کند.

بنیاد ترجمه مطابق به دوره ی انتخاباتی سال ۲۰۱۹ امتحان تشکیل می کند.

در بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان با مقصود تکامل حوزه های  زبان و ترجمه و تعیین متخصصین حرفه ای در کشور مطابق به حوزه های اجتماعی -سیاسی، علمی-فنی، آموزش، گردشگری، مالی، اقتصاد، الهی شناسی، پزشکی، حقوقی، بدیع و فرهنگی و مربوط به زبان ها (انگلیسی ترکی، عربی، آلمانی، روسی، فرانسوی، ایتالیایی، چینی، عبری) امتحان ها تشکیل شده است.

به متخصصینی که اولین دوره ی امتحانات انتخابی را با موفقیت به اتمام می رسانند از طرف بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان گواهینامه عطاء خواهد شد. 

 

گالری

مقالات دیگر