پروژه ی بعدی سفارت آرژانتین با بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان به جا آورده شده است.

پروژه ی بعدی سفارت آرژانتین با  بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان به جا آورده شده است.

پروژه ی بعدی سفارت آرژانتین با  بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان - کتاب "یک قطره بخت" (تالیف ک.پنیرو) به طبع رسیده است.

کتابی که تالیف نویسنده ی برجسته ی آرژانتین -  کلادیو پنیرو می باشد، حاوی رمان "یک قطره بخت" که  سرنوشت تلخ ماریان - چهره ی اصلی اثر می باشد و از ارتباطات مرکبی که ما بین مادر و پسر به وقوع می پیوندد، حاکی است.

اثر را که در زبان آذربایجانی اولین باری است که به طبع می رسد، از نسخه ی اصلی آن مترجم امین عسگر اف ترجمه کرده ویراستار آن نریمان عبد الرحمن اف می باشد.

کتاب در چارچوب برنامه ی "سور(جنوب)"  و مربوط به پشتیبانی به ترجمه های وزارت امور خارجه ی و وزارت اعتقاد آرژانتین به طبع رسیده است.

 

مقالات دیگر