«راهنمای صحبت زبان عربی- آذربایجانی» منتشر شد

کتاب بعدی بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان «راهنمای صحبت زبان عربی- آذربایجانی» منتشر شد.

در این کتابچه موضوعات مختلفی من جمله، در جاده، در خانه، جلسه آشنایی اولیه، در شهر، در هتل، در مرز، در ایستگاه، در رستوران، در سینما، در سرگرمی و تفریح، در پارک و باغ وحش، در سفر ساحل، در خرید و خدمات درمان، در اطلاعات تماس، در پلیس، در بورس و همچنین با توجه به بخش‌های مختلف بر اساس موضوع ترتیب یافته است.

ترتیب کنندۀ کتاب: شاهین علی عسگراف، ویرایشگران: یاشار علی اف و احمد سامی العیادی است.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

مقالات دیگر