آندره مروا در زبان آذربایجانی

آندره مروا در زبان آذربایجانی

کتاب "وصیت نامه" نویسنده ی برجسته ی فرانسوی، آندره مروا (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) به طبع رسیده است.

کتاب حاوی ۱۳ داستان نظیر"شرح حال"، "لوو این اگزیل" ،"بدگویی سکه ی طلا" ،"مارینا" ،"بنفش های روز چهار شنبه"، "وصیت نامه"، "بنا بر گناه بالزاک"  شاعر می باشد که نویسنده در سالهای مختلف به رشته ی تحریر در آورده است. رمان " نامه ای به زن بیگانه" ی نویسنده که شهرت دنیوی دارد، در کتاب مذکور جا داشته است.

مروا که دارای احساس عفیف بدیع، روان عمیق و افکار کلاسیک می باشد بخصوص مانند مولف آثار "شرح حالی" شناخته می شود. خاطرات و داستان های نویسنده که راجع به شلی، بایرون، بالزاک ،هوگو، دوما، تورگنوف، چخوف از جمله ادبا دیگر دنیا می باشد  وی را مانند مولف سرشناس ادبیات خاطراتی ابدی کرده است.

آثار را به زبانمان مترجم مشهور و شاعر ماهر قره اف ترجمه کرده است.

ویراستار کتاب ربیقه ناظم غیزی می باشد.

 

مقالات دیگر