ترجمه ی اوکراینی منظومه ی «لیلی و مجنون» در کتابخانه های اوکراین

ترجمه ی اوکراینی منظومه ی «لیلی و مجنون» در کتابخانه های اوکراین

 

کتاب ترجمه ی اوکراینی منظومه ی «لیلی و مجنون» اثر شاعر نامدار آذربایجانی نظامی گنجوی، که به مناسبت 880 مین سالگرد شاعر و نیز «سال نظامی» در اوکراین منتشر گردیده است، در کتابخانه های زیر گنجانیده شد:

کتابخانه ی وزارت سیاست های فرهنگی و اطلاعاتی اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی کتاب اوکراین

کتابخانه ی موزه ی ملی ادبیات اوکراین

کتابخانه ی اتحادیه ی ملی نویسندگان اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی زبان اوکراینی وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی شرق شناسی وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین

کتابخانه «و. ی. ورنادسکی» وابسته به فرهنگستان ملی علوم اوکراین

کتابخانه ی مجلس ملی اوکراین

کتابخانه ی مؤسسه ی «تاراس شِوچِنکو» وابسته به فرهنگستان علوم ملی اوکراین

کتابخانه ی مرکز زبان شناختی کیف

کتابخانه ی ملی فرهنگستان فرهنگ و هنر اوکراین

کتابخانه ی علمی دانشگاه ملی فرهنگ و هنر کیف

کتابخانه ی مرکزی شهر خرسون به نام «لسیا اوکراینا»

کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «ای. س. پوشکین»

کتابخانه ی مرکزی شهر کیف  به نام «ن. و. گوگل»

کتابخانه ی فراگیر علمی به نام «او. اولژیچ»

کتابخانه ی مرکزی شهر ژیتومیر به نام «و. زملیاک»

کتابخانه ی موزه ی ادبیات ژیتومیر

 

مقالات دیگر

  • نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی

    نوشتار نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود تحت عنوان «اوکراین عزیز!» در تعدادی از رسانه های جمعی جهان منتشر گردیده است از جمله تارنمای «Alquiblaweb.com» از اسپانیا، تارنمای 

  • اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در عرصه ی بین المللی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، مجله ی “Arena” Revista Hispanomericana de Poesia («آرنا» سالنامه ی شعر امریکای لاتین)