رئیس جامع دینی یهودیان کوهی در بنیاد ترجمه

رئیس جامع دینی یهودیان کوهی در بنیاد ترجمه

 

 

رئیس جامع دینی یهودیان کوهی شهر باکو میلیخ یودایو در بنیاد ترجمه بوده است. موقع دیدار راجع به بعضی از مسایل از جمله همکاری با ثمر اقوامی که در آذربایجان پهلوی همدیگر در شرایط صلح و ثبات زندگی می کنند مورد مذاکره قرار گرفته شده است.

رئیس هیات اداری بنیاد آفاق مسعود ذکر کرده است که آذربایجان در طول تاریخ مابین تمدن های شرق و غرب نقش پل منحصر به فردی داشته و  مانند مکان بینظیری بوده است که فرهنگ های دنیا را بهم وصل کرده است. وی بیان کرده است که این عامل در فرهنگ آذربایجان هم بنیاد پرنسیپ های همسایگی مهربان و آزادی مذهب و مدارا و تسامخ مابین اقوام و ادیان  را گذاشته است.

 آفاق مسعود: قرن ها است که در ارضی آذربایجان نمایندگان جوامع دینی و اقوام و ملل مختلف در کنار هم در شرایط صلح زندگی می کنند. فرهنگ و آداب و سنن آنها در طول تاریخ در سطح دولت حفظ شده  و آثار تاریخی مساجد و کلیسه و کنیسه ها تجیدا نوسازی می شود. یکی از این جوامع جامع یهودیان کوهی می باشد.

در نوبت خود  میلیخ یودایو اظهار کرده است که امروزه نمایندگان تمام اقوامی که در آذربایجان زندگی می کنند خودشان را شهروند شایسته ی کشوری که مقیم آن هستند به شمار می روند

رئیس جامع بیان کرده است که "آذربایجان وطن عزیز تمام یهودیانی که در این کشور زندگی می کنند. ما همیشه در روزهای شاد و غمگین آذربایجانی ها در کنار آنها بوده ایم. در روز های خوب و بد در کنار هم قرار گرفته ایم. در تمام جهان همچین کشوری نمی شناسیم که تمام اقوام را در آغوش خود جمع کرده مانند اولاد عزیز به آنها  زندگی عطاء کرده است.

آفاق مسعود همچنین در این دیدار از پروژه های بین المللی نشریاتی بنیاد که در راستا ی شناساندن ادبیات آذربایجان را در تمام دنیا انجام داده می شود اظهار کرده و  از آثار انتشار یافته و ترجمه شده نویسندگان اسرائیل سخن گفته است.

در آخر دیدار از نشر های بنیاد -  کتاب "آثار برگزیده" نویسنده مشهور یهودی تبار شلوم الیخم و مجموعه ی اثر های دینی و فلسفی صوفیان قدیم - "رهگذران راه نجات" به مهمان ارایه داده شده است.

 

گالری

مقالات دیگر