حیدر علی اف - راجع به زبان آذربایجانی

حیدر علی اف - راجع به زبان آذربایجانی

ژوئن روز نجات ملی می باشد ۱۵

حیدر علی اف - راجع به زبان آذربایجانی

زبان مادریمان بزرگترین ثروت آذربایجان و مردم آذربایجان می باشد.

به هر زبان زندگی و پیشرفت را مردم عطاء می کند. زبانمان غنی است و خیلی آهنگ دارد و ذخیره کلمات زبانمان خیلی بزرگ است. شخصا من این زبان را دوست دارم.

زبان مردم آذربایجان از عاملین اصلی می باشد که وجود ملی آن را تعیین می کند.

جوانان ما باید تاریخ و دین و فرهنگ و زبانمان را بخوبی بدانند.

یکی از بزرگترین خدمات محمد فضولی این است که  به طور اینکه در دوران خود و بعد از وی مشکلات وجود داشته است زبان ترکی - زبان مادری را زنده نگه داشته  و آن را به بلندی ها کشیده است.

هر شهروند آذربایجانی - هر آذربایجانی باید  زبان آذربایجانی - زبان مادری - زبان رسمی را خوب بداند.

همین طور که در تمام خلق ها هست زبان مادری مردم آذربایجان هم  از عاملین اصلی می باشد که وجود ملی آن را تعیین می کند.

من افتخار دارم که زبان آذربایجانی که به زبان های ترکی متعلق است آن قدر پر از کلمات بدیع می باشد و ما تمام افکارمان را که به حوزه های مختلف زندگی مرتبط است می توانیم با زبان مادریمان اظهار کنیم.

من امروز با احساس بزرگ افتخار می توانم بگویم که زبان آذربایجانی در قرن ۲۰ راه پیشرفت بزرگی را پشت سر گذاشته است . الان ببینید زبان ما چه قدر غنی است چه قدر ملاحت دارد و شیرین است. و چه قدر ذخیره ی کلمات دارد که ما می توانیم تمام افکار را اظهار کنیم. ما در آذربایجان تامین می نماییم که زبان آذربایجانی فرمانروایی داشته و روز به روز پیشرفت کند.

مردم ما طول قرن ها از آزمایش و مشکلات بزرگی گذاشته ولی هویت و ملیگری و زبان خود را از دست نداده است.

ما الان مانند کشور مستقل مثل مردم آزاد با زبان مادری- آذربایجانی افتخار می کنیم.

زبان آذربایجانی ما را در گذاشته الان و در آینده هم خواهد متصل ساخت.

چیزی که ملیگری مردم ارزش های معنوی آن را زنده قرارمی دهد زبان می باشد.

کسانیکی زبان مادری خود را نمی دانند اشخاص معلول هستند.

ما باید مداوم از نیاکانمان سپاسگزاری کنیم به خاطر اینکه با آنکه خاک هایمان تحت تصرف شاه ها و سلطنت ها و خلفا و دولت ها بوده زبانمان نمرده و زندگی کرده است. آن را مردم زنده نگه  داشته است.

ما مردمی هستیم که متعلق به اقوام ترکی زبان هستیم. ولی این خیلی از شاخه ها دارد. یک شاخه این هم زبان آذربایجانی است. ما این را تصویب کرده ایم و دیگر از طرف تمام اجتماع پذیرفته شده است.

 زبان هر ملتی برای خود او خیلی عزیز است. برای ما زبان آذربایجانی زبان مادریمان بیش از حد عزیز است. چون خیلی سال ها زبان مادریمان - زبان آذربایجانی در زندگیمان جای مخصوصی کسب نکرده است. ولی هر یک آذربایجانی در حفظ زبانش کم و بیش خدمات ارایه داده است. بخصوص نویسندگان شعارا ادبیات شناسان ما در همان دوران سنگین در زنده نگه داشتن زبان خدمات بزرگی را ارایه داده اند.

 

مقالات دیگر