مقام رسمی سفارت جمهوری مصر در بنیاد ترجمه ی مصر

مقام رسمی سفارت جمهوری مصر در بنیاد ترجمه ی مصر

۲۸ نوامبر وابسته ی مسایل فرهنگی و رئیس رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری مصر  جناب احمد سامی علایدی در بنیاد ترجمه بوده است. هنگام دیدار نشر هایی که در چارچوب همکاری بنیاد ترجمه ی آذربایجان و بنیاد ترجمه ی ملی مصر در نظر گرفته از جمله پروژه های جدیدی که انجام آنها  در راستا ی تبلیغ و شناساندن ادبیات ملی آذربایجان در تمام دنیا در نظر گرفته شده است مورد مذاکره قرار گرفته است . با مقصود تبلیغ و آموزش وسیعتر ادبیات آذربایجان، علم و فرهنگ در این منطقه در مورد تاسیس نمایندگی بنیاد در عربستان سعودی، مصر، قطر، کویت، مراکش و کشور های عربی دیگر، همچنین راجع به مسایل دیگر تبادل نظر گردیده است.

گالری

مقالات دیگر