مجموعه ی غزلیات نسیمی در کتابخانه های مرکزی روسیه

مجموعه ی غزلیات نسیمی در کتابخانه های مرکزی روسیه

کتاب " و من به راه حقیقت تبدیل شدم" (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) که بنا بر سالگرد ۶۵۰ ساله شاعر نابغه ی آذربایجان - عماد الدین نسیمی در مسکو منتشر یافته است در کتابخانه های ذیل جابجا شده اند.

 (https://www.rsl.ru/) کتابخانه دولتی روسیه - مسکو

  (http://nlr.ru/)کتابخانه ی ملی روسیه  - مسکو      

(https://www.prlib.ru/item/426645) کتابخانه ی مقر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه - مسکو

 (https://parlib.duma.gov.ru/)کتابخانه ی پارلمانی فدراسیون روسیه  - مسکو

 (https://www.msu.ru/info/struct/dep/library.html) کتابخانه ی علمی دانشگاه دولتی مسکو به اسم م.و.لومونوسوو  

. (http://www.rasl.ru/)کتابخانه ی فرهنگستان علوم روسیه.سنت پترزبورگ

 (http://liart.ru/ru/)کتابخانه ی هنری دولتی روسیه – مسکو

کتابخانه ی ادبیات خارجه ی دولتی تمام روسیه به اسم رودمنکو – مسکو

 (https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino)

موسسه ی پیشرفت علم تمام روسیه فرهنگستان علوم روسیه. مسکو (http://rucompromat.com/organizations/vserossiyskiy_institut_nauchnoy_i_tehnicheskoy_informatsii_ran)

 (http://www.gpntb.ru/)  کتابخانه ی دولتی اجتماعی-علمی روسیه – مسکو

 (https://rgdb.ru/ ) کتابخانه دولتی کودکان روسیه – مسکو

 (http://www.gnpbu.ru/) مرکز اطلاعات "کتابخانه" به اسم اوشینسکی فرهنگستان آموزش روسیه – مسکو

 (http://inion.ru/library/about/) موسسه ی اطلاعات علمی مربوط به علوم اجتماعی  فرهنگستان علوم روسیه. مسکو

(https://www.shpl.ru/) کتابخانه ی دولتی تاریخ اجتماعی روسیه – مسکو

 (https://tass.ru/moskva) بنیاد انتشارات ملی آژانس تلگراف اطلاعات روسیه. مسکو

 (http://www.spsl.nsc.ru/) کتابخانه ی دولتی اجتماعی فرهنگستان علوم روسیه. (سیبر)

 (http://taneevlibrary.ru/) کتابخانه ی موسیقی علمی به اسم تاناوا کنسرواتوار دولتی مسکو به اسم چایکوسکی – مسکو

 (http://franco.crimealib.ru/) کتابخانه ی  جمهوری  یونیورسال - علمی کریمه به اسم ی.ی .فرانکو. سیمفرفول

 (http://www.fessl.ru/) کتابخانه علمی-دولتی شرق دور. خاباروسک

 (http://orlovka.org.ru/). کتابخانه کودکان جمهوری کریمه به اسم و.ن.اورلو.  سیمفرفول

 

مقالات دیگر