فرهنگ لغات اصطلاحات مربوط به رشته نفت به طبع رسیده است

فرهنگ لغات اصطلاحات مربوط به رشته نفت به طبع رسیده است

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - کتاب "فرهنگ لغات اصطلاحات به زبانهایی آذربایجانی روسی و انگلیسی دارای  حجم بزرگ به طبع رسیده است.

کتابی که از طرف رسول رخشانلی و ترانه اسگرگیزی و رخشانه رخشانلی و فرخ رضا اف تهیه شده است، حاوی بیش از ۲۰.۰۰۰ اصطلاحات در رشته های نفت شیمی نفت، پردازش گاز، تجزیه ی شیمیوی، فناوری شیمی، بومشناسی، نانوشیمی، نانومواد، شیمی فالرین، شیمی کامپوتری و غیره می باشد . کتاب دارای ترجمه های همان اصطلاحات در رشته های موافق است. فرهنگ لغاتی که در آذربایجان اولین باری است در این فرمت  به طبع رسیده است، برای متخصصان ترجمه، اهل آموزش، تحصیل و علم از جمله راجع به کسانی که به این رشته های علاقه دارند، در نظر گرفته شده است.

 

مقالات دیگر