“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

 

 

Mənası anlaşılmayan sözlər Dialekt və
ara sözləri
İşlənməyən ərəb, fars, rus və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz birləşmələrindən düzəldilən
qurama sözlər
Lüzumsuz
sözlər və söz hallandırmaları

daldırıcı

daldırma

daldırmaq

daldırtma

daldırtmaq

dalğagöstərmə

damarlama

damarlamaq

damarlanma

damarlanmaq

damarlaşma

damarlaşmaq

damarlatma

damarlatmaq

damarvarılıq

danakimi (-lər)

danaquşu (-lar)

daraqağzı

dəcqalma

dəcləşmə

dədəlikedən

dədəliketmə

dədəsiniyandırma

dəftərçi

dəlikdeşən

dəmir-boz

dəngillik

dürəklik

dürənglik

dürtükolma

düşünücü

düyünolma

düzağızlı

düzbucaqvarılıq

düzdalğalılıq

düzdamarlılıq

düzdişli

düzdişlilik

düzdoğuş

düzdoğuşlu

düzgörən

düzgörmə

düzoxluluq

düzolma

düztezlikli

düztutumlu

düzyonuşçu

ekstratlı

ekstratsız

elləşdirmə

elləşdirmək

ellikləşdirilmə

ellikləşdirilmək

ellikləşdirmə

ellikləşdirmək

elm-helm

endirmə-qaldırma

enəcək-qalxacaq

eşşəkbelisındırma

eşşəkqabırğa

eşşəkqabırğalı

eşşəksaqqızı

etidallıqetmə

 

damarıqırıqlıq

dansaqlı

dansaqsız

erağac

ergetmə

ergəlmə

erişim

erişmək

əbə

əbəçi

əbəçilik

məməyeyəndən-pəpəyeyənəcən

mərdimgiriz

mərdimgirizlik

mərəköçdü

mıçır

mığır

mığır-mığır

mırça

mırçalıq

mırtamırt

mırtanma

mırtanmaq

mırtedən

mırtetmə

mısma

mısmaq

mitil-mütül

mızqoyan

mucuqlatma

mucuqlatmaq

mucuqlayıb-

soncuqlatma

mucuqlayıb-

soncuqlatmaq

mucullamaq

mucullanma

mucullanmaq

mucullatma

mucullatmaq

muzu

muzulama

muzulamaq

mürtədoğlu

mütrübbaz

mütrübbazlıq

müzüroğlu

nağıllamaq

nağıl-mağıl

nağıl-nuğul

naxış-nuxuş

naqqalxana

naqqallama

naqqallamaq

naqqallaşma

naqqallaşmaq

nalpara

namala

nanıx

nanıxlıq

nanıxolma

nazlı-qazlı

dəlixəkliketmə

dəlixəkolma

eklektik-ensiklopedist

ekran-gün

eşsizlik

əhliyyətkeçən

əhliyyətkeçmə

qisvət

qiyas

qiyasi

qonuşma

qonuşmaq

qönçədəhan

qönçələb

qövl

qövlən

qövmi

qövmiyyət

qravürovka

qullabı

qurab

qülğülə

laəqəl

laəqəllən

laəlac

laf-kaf

laləgun

laməzhəb

lamis

lampoçka

lampoçkalı

lampoçkasız

lanə

lanuqo

laş, laşə

laşə, leş

laşəkk

laşübhə

latinist

latinizm

laübalı

laübalılıq

lents

lepta

letkayenka

letuçka

leviafan

levirat

leyk

leyka

leyl

leyli

ləbşəkər

ləc

ləcləşmə

ləcləşmək

ləclik

ləcliketmə

ləfz

ləfzən

ləğəndə

ləhn

ləhzə

lempira

leonye

lepidolit

leporoskopik

leporoskopiya

lepra

lepromin

lepton (-lar)

letilan

levallua

leveller (-lər)

levkas

levomenol

levorin

levulyoza

leykoensefalit

leykokrat

leyşmanioz (tib.)

leyşmaniya

leyttembr

lignin

lixenologiya

likopodr

liktor

likvasiya

likvator

liqanda

liqatura

liqnin

liqnit

liqroin

liqulyoz

limb

limfangit

limfanqoit

limfaplast (-lar)

limfoqranulematoz 

limfoleykosit

limfosarkoma

limniqraf

limnofil

limnoloji

limonit

linneit

liofil

liofob

liparit

lipaza

lipman

lipofustsin

lipoproteid (-lər)

lipşito

lisensiat

listerellyoz

listerioz

listvenit

literli

litium

litofil

litogenezis

litoqlif

litoqlifika

litopon

dağyalı

dalğadöymə

damarlı-kapillyarlı

damğabasan

damğabasma

damğavuran

damğavurma

darağız

darboğazlı

darburunlu

darürəkli

darürəklik

darürəklilik

dastanqoşma

dəfçalma

dəfqayıran

dəfnetmə

dəftərdarlıq

dəğəlliketmə

dəh-dəhetmə

dəhrəağzı

dəhrəburunlu

dəhrəsapılıq

dəlalətetmə

dələduzluqetmə

dələduzolma

dələquyruqlu

dəliedilmə

dəlietmə

dəlikaçma

dəlik-dəliketmə

dəlik-dəlikolma

dəliolma

dəllallıqetmə

dəmiraxtarma

dəmiraparan

dəmiraparma

dəmir-betonluq

dəmir-betonluluq

dəmirçi-presçi

dəmirçi-presçilik

dəmirçi-ştamplayan

dəmirdonlu

dəmirdonluq

dəmirdonluluq

dəmirləşdirilmə

dəmirləşdirilmək

dəmirləşdirmə

dəmirləşdirmək

dəmirtikanlı

dəmirtikanlıq

dəmirtikanlılıq

dəmiryayan

dəmiryayma

dəmvuran

dəmvurma

dəmyəbecərmə

dəmyəəkən

dəmyəyetişdirmə

dənalan

dənalma

dənbağlama

dən-dənetmə

dağ-dərəsiz

dağlana-dağlana

daxalçalı

daxalçasız

daxıl-daxıl

daxıldar

daxıldarlıq

dairəvarılıq

dalaqotuluq

dalaqotusuz

daldalatma

daldalatmaq

dalğavarılıq

dalğavericilik

dallatma

dallatmaq

damacıqlıq

damarabənzərlik

damaraoxşarlıq

damarcıqlı

damarcıqsız

damarlılıq

damarsız

damarsızlıq

damcılandırılma

damcılandırılmaq

damcısız

damcıvarılıq

damğalılıq

damğasız

damlalı

damlasız

damlatdırılma

damlatdırılmaq

damlı

damsızlıq

dandırma

dandırmaq

dandırtma

dandırtmaq

danışdırtma

danışdırtmaq

danışmamaq

danqıltılı

danqıltısız

daraqbığcıqlı (-lar)

daraqqabılı

daraqqabısız

daraqlıq

daraqvarı

daraldan

daraldılmaq

daralmaq

daranqıltısız

darbalaqlı

darca

dard (-lar)

dar-düdüklük

dartəhərlik

dartımlı

dastanolma

 

VƏ DİGƏR...