پورتال فرهنگی epiloq.az شروع به فعالیت کرد.

پورتال فرهنگی epiloq.az شروع به فعالیت کرد.

پورتال فرهنگی epiloq.az جدید بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان آغاز پخش گردیده است. مخاطبان پورتال به وسیله ی این پورتال با اخبار راجع به فرهنگ و تاریخ و فرایند  ادبی-فرهنگی محلی و دنیا آشنا می شوند و می توانند در این زمینه به پژوهش و مطالعات متعددی به صورت فیلم مصاحبه، گردهمایی، دبات و دیالوگ ها تماشا کنند.

سر ویراستار پورتال نویسنده و روزنامه نگار معروف قان تورالی می باشد.

 

مقالات دیگر