پورتال "بوکووید" اوکراین از مهدی حسین زاده نوشت.

پورتال "بوکووید" اوکراین از مهدی حسین زاده نوشت.

 

 رونمایی  کتاب "یک نفر برای همه و یا قصاص میخایلو" در اوکراین که   (بنیاد ترجمه ی ملی آذربایجان) حاوی زندگانی با رشادت فرزند قهرمان آذربایجان شجاع اتحاد شوروی مهدی حسین زاده می باشد  در پورتال ادبی "بوکووید" کشور روشنایی یافته است.

کتابی را  که تالیف نویسنده ی اسلوونی پتر آمالیتی می باشد به زبان ما مترجم مشهور فرهاد عبد الله اف برگردانده است.

http://bukvoid.com.ua/digest/2019/05/16/152949.htmlلینک: 

 

 

مقالات دیگر