" خزر " در کتابخانه ی الکترونیکی ترکیه

" خزر " در کتابخانه ی الکترونیکی ترکیه

 

نسخه ی الکترونیکی شماره ی سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ مجله ادبیات دنیا ی "خزر" به استفاده ی کتاب خوانان پورتال "پخش ایدال فرهنگ "(مرکز پخش در چارچوب بین المللی و داخل کشور کتاب های الکترونیک و مجله ها )  ترکیه داده شده است.

 

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=552: لینک

 

 

مقالات دیگر