کتابی راجع به مهدی حسین زاده در اوکراین ارائه داده شد.

مقالات دیگر