کتاب شاعر مشهور گرجی - باقتر آرابولی در آذربایجان ارایه داده شد. (Mədəniyyət TV)

کتاب شاعر مشهور گرجی - باقتر آرابولی در آذربایجان ارایه داده شد. (Mədəniyyət TV)

مقالات دیگر