داستان های آذربایجانی در فرانسه ارائه داده شد.

داستان های آذربایجانی در فرانسه ارائه داده شد.

رونمایی کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان که در چارچوب تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان  در فرانسه به عرصه در آورده شده است، برگزار شده است. در رویدادی که در مرکز خانه کتاب "کلبر" استرازبورگ برگزار شده است، اشخاص نامبردار از رشته های ادبیات و سیاست و علم از جمله کارکنان پژوهشکده های اروپا و دادگاه اورپا خبرنگاران و نمایندگان دیگر مشارکت داشته اند.

 

کتابی که از طرف انتشارات خانه کتاب "کپز" منتشر یافته است، حاوی داستان های نویسندگان آذربایجانی، مانند  اسماعیل بیگ گوتگشنلی ، عبد الرحیم بیگ حق وردی اف، جلیل محمد قلی زاده، سلیمان سانی آخوند اف، میر جلال، الیاس افندی اف، عیسی حسین اف، صابر احمدلی، عیسی ملکزاده، یوسف صمد اوغلو، آنار، الچین، مولود سلیمانلی، شاهمار، سارا اوغوز، دلسوز، محمد اوروج، رفیق تقی، کمال عبدلله، صدای بوداقلی، آفاق معسود اعتماد باشکچید  ایلقار رسول، شریف آقا اف و دیگران می باشد.

رویداد را با سخنرانی افتتاحیه هماهنگ کننده تیری ادموند باز کرده، اولین سخنرانی را به فخر الدین اسماعیل اف که نماینده ی دائمی جمهوری آذربایجان  نزد شورای اورپا می باشد،داد.

سفیر از انتشار "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" در فرانسه با همکاری بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان با خانه ی نشر "کپز" تدوین گردیده است، ابراز قدردانی کرد و بیان کرده است که این کتاب پنجره ای است که به فرهنگ غنی آذربایجان باز می شود.

سپس سخن به آفاق معسود که رییس هیئت اداری بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان می باشد، داده شد. آفاق معسود در باره ی تاسیس و فعالیت بنیاد به شرکت کنندگان اطلاع داد. وی در مورد وظیفه عالی ادبیات که به خاطر اینکه  اقوام و نژاد های مختلف را متصل می سازد و این ارزش ها را  در افکار مردم  دنیا زنده قرار می دهد سخن گرفت. او بنیاد حیدر علی اف را که به  کار تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان توجه می نمایند یاد کرده و از پشتیبانی این بنیاد ابراز  قدردانی کرد.

سپس  رییس بخش پژوهشکده ی ترکی دانشگاه استرازبورگ پروفسور ستفان ده تاپیا راجع به مکان جغرافیایی  و سابقه وگروه زبان و فرهنگی که آذربایجان دارا است سخنرانی کرد.

رییس دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه ی استرازبورگ پروفسور ژان پل میار در مورد داستان هایی که داخل مجموعه هستند، سخن گفته و ارزیابی خودش را به نظر حضار رسانیده است. قطعه ای از داستان "تز" میر جلال خوانده است.

نویسنده ی مشهور میشل کپ راجع به داستان هایی که تحت تاثیر آنها قرار گرفته است سخن گفته و سخنرانی خود را با خواندن داستان "مرگ خرگوش" آفاق معسود به خاطمه داده است.

سپس منتقد ژان امانوئل سخنرانی کرده بیان نموده است که کتابی که به رشته تحریر در آورده شده است، برای زندگی اجتماعی هردو کشور حادثه ی با اهمیتی می باشد. بعدا رییس انتشارات "کپز" آلبرت واک کارکنان نجات کاظم اف و دلبادی قاسم اف سخنرانی کرده و در مورد پروژه های چشماندازی حرف زده اند.

در آخر رویداد سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان جواب دادند. برای مهمانان ضیافت داده شد.

منتظر می شود که کتاب چندی بعد در کتاب خانه های مرکزی پاریس و تولوز و انژه و شهر های دیگر جای داده شود و به شکل رویداد های مرتب به اجتماع فرانسه ارایه خواهد داد.

گالری

مقالات دیگر