"شاهدین خوجالی حرف می زنند" در زبان روسی و انگلیسی

"شاهدین خوجالی  حرف می زنند" در زبان روسی و انگلیسی

 

بنیاد ترجمه  دولتی آذربایجان برای ۲۷ سالروز کشتار خوجالی کتاب های      زیر را در زبان انگلیسی و  روسی منتشر کرده است.

Through Their Eyes: Witnesses to Khojaly Massacre” )"شاهدین خوجالی  حرف می زنند)

(“Ходжалы глазами очевидцев”)

کتابی که وحشیگری های انجام شده  و وندالیزم ارامنه را در خوجالی با استدلالات و توضیحات شاهدین به وسیله اثبات و فاکت ها ابراز می نماید، با مقصد رساندن به اجتماع عمومی دنیا در نظر گرفته می شود که به سازمان های مربوطه ارسال شود و در نمایشگاه ها و رویداد های مرتبط دیگر به نمایش گذاشته شود.

مولف فکری کتاب ها دستیار در مسایل اجتماعی و سیاسی رییس جمهور جمهوری آذربایجان علی حسن اف، تدوین کننده اختیار حسین لی می باشند. مترجمین در زبان های روسی و انگلیسی جاویدان آقایف و نادیا قفرافا هستند.

 

مقالات دیگر