اثر مشهور " کلاس زبان شناسی عمومی" فردیناند ده سوسور در آذربایجان به طبع رسیده است

اثر مشهور " کلاس زبان شناسی عمومی" فردیناند ده سوسور در آذربایجان به طبع رسیده است

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - کتاب "کلاس زبانشناسی عمومی" زبانشناس، داسنشمند معروف سویس، بانی نشانه شناسی و زبانشناسی ساختاری فردیناند ده سوسور در زبان آذربایجانی به طبع رسیده است. کتاب بر اساس سخنرانی های دانشمندی  که پدر علم زبانشناسی قرن ۲۰ محسوب می گردد، تدوین شده و در کل بر فکر  انسان دوستانه ی قرن گذشته موثر شده و بعد از فوت وی از طرف  زبانشناسان مشهور سویس، شارل بالی و آلبر سشه تدوین یافته و به زبان های بسیار دنیا ترجمه گردیده و منتشر شده است. اثر در تاریخ زبانشناسی دنیا پژوهش ارزشمندی محسوب می گردد که مراحل پیشرفت علم زبانشناسی را تعیین می نماید.

زبانشناسی و مترجمی، عرصه ی مشکلات عمومی علوم انسانی، همچنان کتابی که برای خوانندگان متعددی در نظر گرفته شده است، توسط دانشمندان زبانشناس مشهور آذربایجان - آکادمیسین نظامی جعفر اف و دکترا ی زبانشناسی اسماعیل تعمیر اوغلو ترجمه گردیده است.

 

مقالات دیگر