" مجموعه ی نثر گرجی" اولین بار در زبان آذربایجانی

" مجموعه ی نثر گرجی" اولین بار در زبان آذربایجانی

نشر جدید بنیاد ترجمه آذربایجان - کتاب " مجموعه ی نثر گرجی" به طبع رسیده است.

به کتابی که اولین باری است چشمانداز عمومی ادبیات گرجی را بشکل کل به خوانندگان آذربایجانی ارایه می دهد، آثار بیش از سی نفر نویسندگان مشهور گرجی نظیر میخیل جواخاشویلی، جابوا امرجبی، تاماز چیلادزه، رواز اینانیشویلی، نوقزار شاتایدزه، ماکا چوخادزه، شوتا ایاتاشویلی، ایراکلی جواخادزه، مارینا سوسکلاوری جمع شده است.

آثار را از زبان گرجی نویسندگان معروف آذربایجان نریمان عبد الرحمانلی و اعتماد باشکچید برگردانده اند.

مقالات دیگر