حکایات نروژی در زبان آذربایجانی

حکایات نروژی در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی وابسته به کابینه ی وزرای  جمهوری آذربایجان - کتاب " حکایات نروژی قرن بیستم" منتشر یافته است.

به کتابی که اولین باری است چشمانداز عمومی نثر نروژی را به خواننده ی آذربایجان ارایه می نماید نمایندگان نسل ادبی مختلف از جمله  آثار نویسندگان برجسته نروژ مانند ت. وسوس ، ف.برنست، ا.میوکله، ن.ی.رود، ل.ا.حلما، ا.اکلند، س.هولمباک، ی. سوینسون، و ی.قوردر داخل است. حکایات را به زبان آذربایجانی یاشار، گلدسته نصیب، فرهاد عبد الله اف، اعتماد باشکچید و ماهر.ن.قارا اف ترجمه کرده اند. ویرایشگر کتاب بهلول عباس اف است. 

 

مقالات دیگر