حکایات و رمان های توماس ولف در زبان آذربایجانی

حکایات و رمان های توماس ولف در زبان آذربایجانی

نشر جدید مرکز ترجمه تحت نظر کابینه ی وزرا جمهوری آذربایجان - کتاب " تور عنکبوت دنیا" حاوی حکایات و رمان های تماس ولف که یکی از برجسته ترین نماینده های ادبیات آمریکا می باشد به طبع رسیده است. حکایات داخل کتاب که نویسنده در سال های مختلف  به رشته تحریر در آورده است از  "تور عنکبوت دنیا" ، رمان " پرتره باسکون هلک" از جمله حکایت های  " در پارک " ، "قولیور" ، " آفتاب و باران" و "از دور ها و در نزدیک" عبارت است. این آثار را به زبان ما آفاق معسود و نریمان عبد الرهمانلی ترجمه کرده اند. ویراستار کتاب سالام ساروان است.

مقالات دیگر