آذریابجان یکی از شرکت کنندگان فعال نمایشگاه بین المللی کتاب پراگ اعلام گردید

آذریابجان یکی از شرکت کنندگان فعال نمایشگاه بین المللی کتاب پراگ اعلام گردید

در طی ماه گذشته، به نمایندگی از کشور مان بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان در XXI نمایشگاه بین المللی کتاب پراگ شرکت می کرد. بنیاد ترجمه به عنوان فعال ترین شرکت کنندۀ خارجی در این  نمایشگاه معرفی شده است.

نامه ای که از ریاست نمایشگاه کتاب پراگ به ایمیل بنیاد آمده، بیان شده است که درحالی که بنیاد ترجمه اولین بار بود در نمایشگاه بین المللی کتاب پراگ شرکت می کرد، ولی بنابر شاخصهای فعالیتی نمایشگاه هیچ تفاوتی با دیگر کشورها، من جمله با ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، مصر و فرانسه نداشت. 

گالری

مقالات دیگر