شرکت بنیاد ترجمه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تورین

شرکت  بنیاد ترجمه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تورین

 بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان  در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تورین، با همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری و کتابخانه ملی، کشورمان را نمایندگی می کند. نمایندۀ بنیاد ترجمه در این نمایشگاه شاهین علعسگر اف می باشد.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کتاب در تاریخ 14 مه سال 2015، در شهر تورین برگزار شد. همچنین در این نمایشگاه همراه با جمهوری آذربایجان، آلمان، قزاقستان، آلبانی و سایر کشورها شرکت دارند. نیز صدها انتشاراتهای بزرگ ایتالیا مانند: “Edizioni Del Baldo”، “Marco Del Bucchia Editore”، “Carlo Delfino Editore”، “Carlo Saladino”، “Miso Editore”، “Marchetti Editore”، “Nottetempo”، “Logus Mondi İnterattivi”، “Edizioni Perla Decrescita Felice” در این نمایشگاه شرکت می کنند.

از آنجا که بنیاد ترجمه برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت می کند، «مهمان ویژۀ» نمایشگاه محسوب می شود. بنیاد ترجمه با سری کتابهای ادبی و منشورات خود در این نمایشگاه شرکت می کند. وزارت فرهنگ و گردشگری و کتابخانه ملی نیز کتاب های مختلف و متنوعی را در معرض بازدیدکنندگان قرار داده است.

از روز اول نمایشگاه، غرفه بنیاد ترجمه، ازدحام خاصی داشت. از سری کتابهای بنیاد ترجمه کتاب “Candles (101 verses)” «شمعها، (101 شعر)» توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است. روز پایانی نمایشگاه بین المللی کتاب 18 مه می باشد.

 

گالری

مقالات دیگر