معرفی کتاب «لیلی و مجنون» در اوکراین

معرفی کتاب «لیلی و مجنون» در اوکراین

رسانه های جمعی شناخته شده ی اوکراین، شامل روزنامه های «گولوس اوکراینو»، ارگان رسمی رادای عالی اوکراین، «بزنس ریویو»، «اوکراینسکی اینترس» و «دن» و تارنماهای موزه ی مرکزی اوکراین مراسم معرفی ترجمه ی اوکراینی کتاب «لیلی و مجنون» اثر شاعر آذربایجانی نظامی گنجوی را در سطح وسیعی بازتاب دادند.

لازم به یادآوری است، به مناسبت اعلام «سال نظامی» گنجوی در کشور، ترجمه ی لیلی و مجنون نظامی از سوی انتشارات «یاروسلاوو وال»، که میراثدار ترجمه ی آثار ادبی وزین است، در این کشور منتشر گردیده است.

 

 


 

Київ: Відбулася презентація поеми азербайджанськог
Нізамі Ґянджеві. В Україні презентували поему азербайджанського 
Презентація видання всесвітньо відомої поеми Нізамі Ґянджеві 
Відбулася презентація поеми Нізамі Ґянджеві «Лейла і Меджнун» (kyivdiplomatic.com)

 

 

 

 

مقالات دیگر