آفاق مسعود: «امروزه آذربایجان احساس نیاز زیادی به تبلیغ ادبیات و فرهنگ قبرس شمالی دارد.»

آفاق مسعود: «امروزه آذربایجان احساس نیاز زیادی به تبلیغ ادبیات و فرهنگ قبرس شمالی دارد.»

در این دیدار گفت و گو و تبادل نظر مبسوطی در خصوص نمونه های آثار ادبی نویسندگان و شعرای ترک و نیز «گلچین ادبیات ترکیه»، شامل نظم و نثر، که در سال های 2017 و 2018 از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان منتشر گردیده است، به عمل آمد و روش های گسترش تبادل ادبی و فرهنگی میان جمهوری آذربایجان و جمهوری قبرس شمالی ترک مورد مذاکره قرار گرفت.

آفاق مسعود: «امروزه آذربایجان احساس نیاز زیادی به تبلیغ ادبیات و فرهنگ قبرس شمالی دارد. امروزه آثار نویسنده ها، شعرا، نقاشان و موسیقیدانان قبرس ترک باید زینت بخش معتبرترین کتابخانه ها و نمایشگاه های جهانی باشد. یکی از وظایف اصلی پیش روی ما شناساندن این آثار هنری است.»

در پایان این دیدار مجموعه عکس مسجد سلیمیه، که عکاسی آن را تیفیک اولوآل بر عهده داشته است به مرکز اهداء گردید.

گالری

مقالات دیگر