کتاب «اندیشه های ادبی» منتشر شد

کتاب «اندیشه های ادبی» منتشر شد

 

این کتاب، که حاوی بخش های بار دیگر در باره ی «اندیشه های ادبی»، «اندیشه های ادبی چگونه آفریده شد؟»، «گاهی استعداد نامرئی می شود»، «نویسنده هایی که سخن از «اندیشه های ادبی» گفته اند»، «پاره ای اصول اساسی» و «توضیحات» است، نویسنده دیدگاه های خود را در خصوص ادبیات، فرهنگ، و هنر با خواننده ها در میان می گذارد، و تحلیل ژرفی از فرایندهای علمی-ادبی آذربایجان و جهان، و زندگی و آفرینش ادبی شعرا و نویسنده ها ارائه نموده است.

ویرایش کتاب بر عهده ی یاشار علی اف است.

این کتاب توسط مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان منتشر شده است.

کتاب در آینده ای نزدیک در کتابفروشی های معتبر در دسترس علاقمندان خواهد بود.

 

مقالات دیگر