گواهینامه ها به صاحبانشان تسلیم گردید

گواهینامه ها به صاحبانشان تسلیم گردید

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در راستای تکمیل زبان و ترجمه در کشور و شناسایی افرادی که در رابطه با زبان ها و رشته های گوناگون دارای تجربه و تخصص هستند، اقدام به برگزاری آزمون ادواری نمود. در پایان این دوره برای افرادی که در زبان ها و رشته های مربوطه حائز امتیازات لازم بودند گواهینامه اعطاء گردید.

در این مراسم، خانم پوسته آخونداوا، مشاور ریاست محترم هیأت مدیره ی مرکز، طی سخنانی اعلام نمودند که هدف از برگزاری این آزمون ها تکمیل زبان و ترجمه در کشور و شناسایی متخصصین زبان در رشته های مختلف است که به نوبه ی خود می تواند نقش عمده ای در رشد و شکوفایی علم ترجمه داشته باشد. خانم پوسته آخونداوا ضمن تبریک به کسانی که این آزمون را با موفقیت طی کرده بودند، اعلام نمود که اطلاعات این متخصصین در بانک اطلاعاتی مرکز نیز درج گردیده و از تخصص آنها استفاده خواهد گردید.

 

اسامی کسانی که حائز امتیاز لازم برای دریافت گواهینامه شدند از این قرار است:

 

1. علی شکری فرزند مصیّب: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی حقوق (آذربایجانی انگلیسی آذربایجانی و فارسی آذربایجانی فارسی)؛ 

 

2. امین شیرین اف فرزند رمضان: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (انگلیسی به آذربایجانی)؛

 

3. آیگول نبی اوا فرزند محمد: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (انگلیسی به آذربایجانی)؛

 

4. سعیده نورعلی ا وا فرزند نریمان: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (آذربایجانی - انگلیسی - آذربایجانی)؛ 

 

5. آیسل کریملی فرزند رافیق: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (آذربایجانی روسی - آذربایجانی)؛

 

6. ترکان احمداوا فرزند الیاس: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی اجتماعی سیاسی (اسپانیولی به آذربایجانی)؛

 

7. محمد جعفراف فرزند ظفر: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی رسانه های جمعی (فارسی آذربایجانی - فارسی)؛

 

8. سوی ل حسن اوا فرزند واقف: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی رسانه های جمعی (اوکراینی به آذربایجانی)؛

 

9. الویه ممداوا فرزند نورالدین: ترجمه ی متون و اسناد در رشته ی رسانه های جمعی (روسی به آذربایجانی)؛

گالری

مقالات دیگر