مترجمانی که در کشور و در خارج با فعالیت ترجمه سرو کار دارند توجه داشته باشند!

مترجمانی که در کشور و در خارج با فعالیت ترجمه سرو کار دارند توجه داشته باشند!

 

مترجمانی که می خواهند اطلاعاتشان در بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان ثبت بشود، مدارک زیرا یا به آدرس: آ. توپچی باش اف 74، و یا به این ایمیل info@aztc.gov.az  ارسال نمایند.

1-    کپی کارت ملی (وسیقۀ شخصیت)

2-    2 عدد عکس

3-    کپی دیپلم

4-    شمارۀ تلفن

5-    پست الکترونیک 

مقالات دیگر