کتاب مربوط به نادر شاه منتشر گردید

کتاب مربوط به نادر شاه منتشر گردید

 

«نامه های طبیب نادر شاه به عنوان منبع ارزشمند تاریخی در رابطه با اواخر حکومت نادر شاه و جزئیات قتل وی» (اثر: آکادمیک رامیز مهدی اف) منتشر گردید

این کتاب در برگیرنده ی تاریخ حکومت یازده ساله ی نادر شاه افشار، حوادث تاریخی رخ داده طی این سال ها، و پیروزی های درخشانی است که طی این سال ها به دست آمده است. این اثر، که بر اساس نامه های طبیب خصوصی نادر شاه، لویی بازن فرانسوی، تنظیم گردیده است، چشم انداز سیاسی نظامی آن دوران، کشمکش های درون کاخ، سوء قصدها یی، که هم از سوی نزدیکان و هم مخالفان علیه این حکمران مقتدر برنامه ریزی شده بود، اشغال هندوستان در آن دور دستها را به تصویر می کشد.

 

شرح مربوط به اشخاص سرشناس و حوادث رخ داده در آن دوران توسط ائلدار امیراف، دکترای در علوم سیاسی، و جهانگیر حسین اف افشار، دکترای حقوق تنظیم گردیده است.

ترجمه ی نامه های لوئی بازن و اسناد تاریخی دیگر از زبان های فرانسه و فارسی توسط فؤاد حسن اف، علی شکری و شاهین یحیی اف انجام گرفته است.

ویراستار کتاب: یاشار علی اف

 

کتاب برای طیف وسیعی از خواننده ها در نظر گرفته شده است؛ این کتاب برای کسانی که به پژوهش تاریخ آذربایجان در قرون وسطی هستند، به عنوان یک منبع تاریخی ارزشمند به شمار می رود.

 

مقالات دیگر