دانشمند سرشناس ترکیه زبان و ادبیات آذربایجان را تبلیغ می نماید

دانشمند سرشناس ترکیه زبان و ادبیات آذربایجان را تبلیغ  می نماید

دانشمند زبانشناس مشهور ترکیه، رییس مرکز پژوهش و فرهنگ‌ نویسی کاربردی دانشگاه حاجت تپه، پروفسور شکری هالوک آکالین در بنیاد ترجمه بوده اند. هنگام دیدار راجع به پروژه هایی که در راستا ی روابط ادبی ترکیه و آذربایجان به جا آورده شده است - در مورد نشریات آنکارا ی بنیاد ترجمه تبادل فکر گردیده است. نشر ترکیه ی مجله ی "خزر"، انتشار آنکارا ی کتاب "اشعار عشقی" مکایئل مشفق از جمله دیگر مسایل مرتبط مورد مذاکره قرار گرفته است. پروفسور تشریح نموده است که با ریاست وی در موضوعات خلاقیت واژگانی و زبانی نمونه های ادبیات آذربایجان دو تا تز پایاننامه آماده شده، بعد از این هم  برنامریزی می گردد که در  دانشگاه حاجت تپه به طور مداوم زبان و ادبیات آذربایجان مورد پژوهش قرار گیرد و تدریس گردد

گالری

مقالات دیگر