مجموعه ی غزلیات نسیمی در اتحادیه ی نویسندگان اوکراین ارائه داده شد.

مجموعه ی غزلیات نسیمی در اتحادیه ی نویسندگان اوکراین ارائه داده شد.

کتاب "خود من راه حقیقت شدم" که به مناسبت سالگرد ۶۵۰ ساله ی  شاعر نابغه ی آذربایجان، عماد الدین نسیمی در اوکراین به عرصه در  آورده شد، در اتحادیه ی نویسندگان اوکراین ارائه گردید.

در رویداد شعارا و نویسندگان سرشناس اوکراین، اشخاص علمی، دیپلمات های سفارت آذربایجان مقیم اوکراین، نمایندگان رسانه واجتماع عام حضور یافته اند.

دبیر مسایل ادبی فرهنگستان ادبیات و هنر و علم اروپا، دمتری چیستیاک که همایش را با سخن افتتاحیه گشوده ، بیان نمود که با دستور رییس جمهور آذربایجان سال ۲۰۱۹ "سال نسیمی" اعلام گردیده و کتاب "خود من راه حقیقت شدم" که به این مناسبت به عرصه در آورده شده است، یک تحفه ی بزرگی است که خلاقیت نسیمی را به دنیا ی معاصر معرفی می کند.

رییس بخش اطلاع رسانی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان، نویسنده یاشار علی اف سخنرانی و تشریح نموده است که عماد الدین نسیمی که  پیش از ۶۰۲ سال - در سال ۱۴۱۷ در شهر حلب سوریه دور به شکل پوستشو شده  و توی خون خود  فوت کرده و امسال از متولد وی که در سال ۱۳۶۹ در شهر شامخی قدیم بوده ،  ۶۵۰ سال می گذارد، در وطن شاعر به عنوان جشنی برگزار می شود. وی بیان نموده است که سالگرد این شاعر عذاب کش به قلبه ی شعر تبدیل گردیده است. "آمدن شاعر به دنیا و رفتن او" ... ولی مگر شعارا ی اصیل از دنیا می روند؟ یا توی خون و یا پوستشو شده و یا در حالی که تابوت او با گلها تزیین شده...سرنوشت نسیمی نشان می دهد که نه...می توان خود شاعر را کشت ولی  کلمات وی را ممکن نمی باشد. حرف شاعر بدون مرگ است. کسانیکه به قتل نسیمی فتوا داده اند، استدلالی می آوردند که گویا اشعار وی پر از کفر است و او خدا را توهین می کند. ولی اشعار نسیمی پر از عشق بر خداوند می باشد. در عین حال نسبت به بشری که خدا آفریده بود. شاعر که در اشعار "انا الحق" ، "حق منم"، "حق بر من است"، "حق در دست من است و حق می گویم " می گوید، خدا را کم نمی بیند و برعکس ذره ای از وی را به اوج می رساند. این همان دوره بود که خاورزمین از یک طرف زمان رستاخیز را می گذارند، از یک سو هم پر از جنگها بود و در میان دریاچه های خونی غرق بود. زمانی بود که سران قطع می شد و از آنها تپه ها  بوجود می آمد. اشعار نسیمی در زمانی که ارزش حیات انسان پایین رفته بود، و زیر پاهای اسبها مانده بود، به انسان ارزش آن را ابراز می نمود و باوری حاصل کرد که او از برگزیده شدگان است".

سپس مشاور سفارت آذربایجان مقیم  اوکراین، کمال خلیل اف سخنرانی کرد و بیان نمود که "اعلام سال نسیمی احترام و ارزش  بزرگی نسبت به زندگی و خلاقیت شاعر می باشد.

خلیل اف اظهار نمود که با پشتیبانی سفارت امسال در کیف مجسمه ی نسیمی ساخته شده و بنای دارای کارکرد های متعددی  که اسم شاعر را داشته است، بنیادگذری گردیده و تدابیر زیادی برگزار شده است. کتابی که  در زبان اوکراینی منتشر یافته است، اشعار نسیمی را در بر گیرد و از جمله در تحقیق خلاقیت نسیمی سودمند خواهد شد.

سپس مدیر بخش علم و آموزش بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان اعتماد مراد اف، مترجم بدیع پسته آخوند افا، رییس سازمان شهر کیف اتحادیه نویسندگان اوکراین ماریا موروزنکو، رجال هنری اوکراین، درامنویس واسیلی دووژیک، هنرپیشه ی مردمی اوکراین ولادمیر قوبا، دبیر مسؤل پروژه مارینا قنچاروک سخنرانی کرده و اشعار نسیمی را به عنوان تعریف لیاقت و زیبایی انسان و مانند  پیروزی او بر روی مرگ توصیف نموده و ارزشمند محسوب کرد اند.

تشریح گردید که این همان نکاتی است که طول قرن ها وی را در میان مردم مشرزمین محبوبتر ساخته و حتی در کشور های غیر مسلمان هم پیروان زیادی را به وجود آورده بود. چون شعارا ی اصیل در حالیکه در زبان های مختلف می نویسند، ولی از نظرعاطفی به هم دیگر نزدیکند و بستگی دارند. بیان شد که در واقع کسانیکه وجدان بلوری دارند  و روحش از پرندگان هم سبکتر است از مرگ قویتر می باشند.

در پایان مراسم بنا بر ترجمه خلاقیت نسیمی به زبان های خارجه ی دنیا، شعارا ی مترجم اوکراین پول مووچان، دمتری چیستیاک، ناشر کتاب ایوان ستپوران و دیبر مسؤل پروژه مارینا قنچاروک برنده ی دیپلم مفاخر بنیاد ترجمه گردیدند.

خاطرنشان کنیم که کتابی که در انتشارات برجسته ی "صامت کنیگا" اوکراین منتشر یافته است، اولین نشری است که خلاقیت نسیمی را به طور کل به کتاب خوانان نسیمی ارایه می دهد. کتاب حاوی بیش از ۲۰۰ غزل و رباعی و توضیحات و شروح مربوط به آنها می باشد.

گالری

مقالات دیگر