مقالات دیگر

  • سرنوشت تلخ مؤسس بلوار باکو

    ساحل باکو قرار دارد و امروز به نماد باکو تبدیل شده است، پروژه‌ای بود که تحت کنترل ایشان به اتمام رسیده است. ایشان