رمان «رویاهای خزر» جورج پریاخین در زبان آذربایجانی منتشر شد

 بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان رمان «رویاهای خزر» اثر نویسندۀ شناخته شدۀ روسی و آکادمسین آکادمی روسیه جورج پریاخین را در زبان آذربایجانی منتشر کرده است.

این رمان شباهتهای جالبی با افسانه‌های خانات خزر دارد. رمان «رویاهای خزر» وقایع تاریخی- اجتماعی مدرن روسیه را توضیح می‌دهد. در پس زمینۀ این وقایع تناقضات پیچیدۀ اجتماعی، سرنوشت انسان، عوامل عینی حوادث، محرومیت، حس مبارزۀ آزادی، اراده، قلب و روح، پیروزی اراده انسان و پیروزی آرمان‌های انسان جای می‌گیرد.

مترجم کتاب اعتماد باشکچید است.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

مقالات دیگر