تاریخ مردم آذربایجان به زبان عربی

تاریخ مردم آذربایجان به زبان عربی

 کتاب جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان - « تاریخ مردم آذربایجان» و یا « بیوگرافی آذربایجان» به زبان عربی منتشر شد.

این کتاب دربارۀ «بیوگرافی» ملت آذربایجان که دارای تاریخ بزرگ باستانی هستند و نیز دوره‌ها و مراحل شکل‌گیری ملت آذربایجان بحث می‌کند. جمهوری آذربایجان در اواخر قرن بیستم استقلال خود را به دست آورده است. در این کتاب سنت‌های غنی قومی، سیاسی و فرهنگی، حفظ هویت ملی بر اساس ارتقاء توسعه دموکراتیک بیان شده است. و نیز برای تایید حقایق تاریخی جزئیات مستندات به صورت کامل ارئه شده است. این کتاب که در حال حاضر در جهان عرب- مسلمان ترجمه و انتشار یافته است، ترجمه و انتشار آن به بسیاری از زبان‌های جهان نیز در نظر گرفته شده است.

نویسندۀ کتاب - عضو فرهنگستان ملی علوم جمهوری آذربایجان جناب آقای نظامی جعفراف و مترجم کتاب به زبان عربی وابسته امور فرهنگی سفارت جمهوری عربی مصر جناب آقای احمد سامی العیادی است.

برگردان: ع.م. 


مقالات دیگر