سالنامه ادبیات نویسندگان جوان «کلمه جدید» (ینی سؤز) منتشر شد

 

بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان سالنامه ادبیات نویسندگان جوان و با استعداد آذربایجان تحت عنوان «کلمۀ جدید» (ینی سؤز) را منتشر کرد.

در این کتاب از پایان دهۀ 90 تا به حال آثار ادبی اعم از شعر و داستان نویسندگان جوان برجسته و با استعداد گنجانده شده است.

هدف از انتشار این کتاب، مشاهده شکل‌گیری منظرۀ جدید ادبیات آذربایجان و معرفی نویسندگان جوان و با استعداد در سطح کشور است. و نیز انتظار می رود در آینده با ترجمۀ آثار نویسندگان جوان به زبان‎های مختلف، امکان ترویج ادبیات آذربایجان در عرصه بین المللی انجام خواهد یافت.

نویسندۀ مقدمۀ کتاب - منتقد اسد جهانگیر است.

 

برگردان: ع.م. 

 

 

مقالات دیگر