نماینده رسمی جمهوری کلمبیا، خانم مارتا گالیندوپل در بنیاد ترجمه

 در 25 ژانویه، کاردار سفارت جمهوری کلمبیا، خانم مارتا گالیندوپل و کنسول جمهوری کلمبیا خانم کلی چایب د مادیان از بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان دیدن کردند. در این جلسه، دربارۀ «بیست شعر» (مجموعه اشعار شاعران کلمبیا و جمهوری آذربایجان) که یک پروژه مشترک بین سفارت کلمبیا و بنیاد ترجمه است، مسائل نهایی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. این مجموعه در ماه آوریل در انتشارات ملی کلمبیا انتشار خواهد یافت. همچنین دیدگاه‌ها و نظرات مهمی دربارۀ نشر این مجموعه در سایر کشورهای اسپانیایی‌زبان  رد و بدل شد. 

گالری

مقالات دیگر