انتشار دوجلدی «گلچین ادبیات آذربایجان» (شعر و نثر)

گلچین دوجلدی ادبیات آذربایجان توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینه وزیران جمهوری آذربایجان منتشر شد.

این مجموعه آثار و نمونه‌های بنیانگذاران تاریخ ادبیات آذربایجان مانند خاقانی، نظامی گنجوی فضولی، قوتقاشینلی و آثار شاعران، رمان‌نویسان و نویسندگان بعدی را شامل می‌شود. این گلچین همچنین یک نشر آکادمی است که مباحث علمی، ادبی، هنری، آموزشی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. این دو جلدی همچنین برای عموم در نظر گرفته شده است.

دبیر ویرایش کتاب خانم آفاق مسعود، و مؤلف تقریظ نظامی جعفراف است. 


مقالات دیگر