“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

 

Mənası
anlaşılmayan
sözlər
Mənası və yazılışı qüsurlu sözlər Dialekt və
ara sözləri
İşlənməyən ərəb, fars, rus və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz birləşmələrindən düzəldilən
qurama sözlər
Lüzumsuz
sözlər və söz hallandırmaları

dimdiyəoxşama

dinişsiz

dirilikverən

dirilikvermə

dirisoyan

dirisoyma

disktutan

dolabgəlmə

domb

dovşantopalı

dördküncsüz

dördqabarıqlı

döşəkvarılıq

döşəməvarılıq

dövrietmə

durmaqsızın

dürdanələnmə

dürdanələnmək

dürtüklüketmə

düsturolma

düyəlik

düzqalxma

düzvuranlıq

ediş

ekran-oturacaq

gicbaşı

gicbaşlı

gicbaşlılıq

gırt

gücəvaxtı

güləşqabaq

güləşqabaqlı

haqnaşünas

haqnaşünaslıq

mürkəkotu

müsibət-ölüm

nadel

nalə-xahiş

nalə-nifrin

nasir-nasir

naşıdüşmə

nataraş

nataraşlıq

nazikdişlilik

nazirgetmə

nazirqoyulma

necəliyibilinmə

neftəbənzərlik

nefttutan

nefttutma

nəçilik

nəçiliyibilinmə

nəçiliyibilmə

nərbud

nərbudlu

nərbudluluq

nəvazişdərdli

nidalaşma

nidalaşmaq

nimçəvarılıq

nırıldama

nırıldamaq

nırıldanma

 

diferensiasiyaetmə

diferensiasiyaolunma

dinamitçi

dinamitçilik

direktivvermə

direktoryanı

diribaşlı

distributivlik

divanetmə

diversiyaaparma

dizqapaqönü

doğub-törəməzlik

dolayıasma

dolayıqoyma

dolayıvurma

dolayıyığma

dolğunyaruslu

donkixot

donqalatma

donqalatmaq

donqarlaşdırma

donqarlaşdırmaq

donqarlatma

donqarlatmaq

donqarlaya-donqarlaya

donuqlaşdırılma

donuqlaşdırılmaq

donuqlaşdırma

donuqlaşdırmaq

dozatorçu

dölsüzləndirilmə

dölsüzləndirilmək

dölsüzləndirmə

dölsüzləndirmək

dölsüzləşdirilmə

dölsüzləşdirilmək

dölsüzləşdirmə

dölsüzləşdirmək

dölsüzlətmə

dölsüzlətmək

dörddəfəli

dövlətçi

dövlətləşə-dövlətləşə

dövlətligörsənmə

dövlətligörünmə

dövrəplanlı

dövrəsifət

dövrəsifətli

dövrəsifətlilik

dualçı

dualçılıq

durumluluq

dustaqçı

duyuqsuz

duyuqsuzluq

düsturetmə

düşdürmə

düşdürmək

düzəlməzlik

ecazkarcasınaca

efirləmə

efirləmək

efirlənmək

dınqılı

dirisini-

ölüsünü söymək

dişətdirə-dişətdirə

dişətdirmə

dişətdirmək

dişətmə

dişətmək

ditdəmə

ditdəmək

dolmaburun

domcalanma

domcalanmaq

domcalatma

domcalatmaq

domuşa-domuşa

domuşan

domuşmuş

döşəli-döşəli

ediləşə-ediləşə

ediləşmə

ediləşmək

ediləyə-ediləyə

faqqı

faqqı-faqqı

faqqılıq

faqqılıqla

felli

felli-felli

felsiz

fərik

fəriklənmə

fəriklənmək

fətirsifət

fətirsifətli

fətirsifətlik

fətirsifətlilik

filfövr

filitdəmə

filitdəmək

filqulağındayatan

fırlıyatma

fokus-mokus

gah-gahı

gahı

gapçı

gapçılıq

gaplamaq

geyişdirmə

geyişdirmək

geyişik

geyişikli

geyişiksiz

geyişmə

geyişmək

geyişməli

geyişməsiz

gəldi-gedərgi

gəmirikləmə

gəmirikləmək

gəmirtləmə

gəmirtləmək

gəmirtlənmə

dizel-motor

dizel-motorlu

dizel-motorsuz

dizilmə

dizilmək

dizmə

dizmək

gər

gərçi

miralaylıq

mirqəzəb

mirqəzəblik

miyan

miyandar

miyandarlıq

miyanəxan

miyanpur

moment

montyor

montyorluq

montyor-nəzarətçi

morq

motokolyaska

motor

motorçu

motorçuluq

motor-generator

motorist

motor-reduktor

motorsuz

motoryığan

motoryığma

möbius (riyaz.)

möcüzəkar

möcüzəkarlıq

möhnətkeş

möhtəməl

möhtəməllik

mövc

mövcibincə

mövclənmə

mövclənmək

mövclətmə

mövclətmək

mövcudat

mövhum

mövhumi

mövhumlu

mövhumsuz

mövquf

mövqufat

mövt

mövti

mövti-cismani

mövzun

mu

muar

muavr

multivibrator

muryana

musiqar

muyə (mus.)

müadil

diazobirləşmə (-lər)

dinamometr

mezofaza

mezofil

mezofit

mezoforma

mezohippus

mezokefaliya

mezomeriya

mezomolekul

mezomorf

mezon

mezonin

miargirit

miasteniya

miaz

miazm

mielit

mikado

mikanit

mikobakteriya

mikoflora

mikolitik

mikoplazma

mikrobüret

mikrofaq

mikrofanerofit

mikrofarad

mikrofaradmetr

mikrohenri

mikrointerferometr

mikrokalorimetr

mikrokanonik

mikrokapsul

mikrokator

mikrokineskop

mikroklin

mikrokristalloskopik

mikrokristalloskopiya

mikroqliya

mikroqlobulin

mikrolit

mikrolitik

mikrolizosom (-lar)

mikromanipulyasiya

mikromanipulyator

mikromanometr

mikromikron

mikron

mikronizasiya

mikronukleus

mikroobyekt

mikroobyektiv

mikroom

mikroommetr

mikroosilloqraf

mikroprofil

mikroprosessor

mikroproyeksiya

mikroradiodalğa (-lar)

mikroradiokimya

mikrosefal

mikrosefaliya

didişməsalan

didişməsalma

dikdöş

dikdöşlük

dikiliqalma

dikyarpaqlı

diligödəlmə

diliqanlı (-lar)

dimdikburunlu

dimdikdayanan

dimdikdayanma

dimdikdibi

dimdikduran

dimdikdurma

dinamitqoyma

dinamo-maşın

dincdayanma

dincəqoyulma

dincqoyma

dincləşdirilmə

dincləşdirilmək

dincliksiz

dinib-danışmazlıq

dinib-söyləmə

dinib-söyləmək

dinib-söyləməz

dinişmə

dinişmək

dinsizliketmə

dinsizolma

diploidlik

direktivsizlik

direktorsayağı

diribaşlaşma

diribaşlaşmaq

diribaşlıqetmə

diribaşolma

diricəalaq

diricəlik

diridoğulan

diridoğulma

dirigözlük

dirigözlülük

diriqalan

diriqalma

diriyarma

dırmığabənzər

dırmığaoxşar

dırmıqçəkən

dırmıqçəkmə

dırnağabənzər

dırnağaoxşar

dırnaqsızlıq

dırnaqşəkilli

dirsəkşəkilli

dirsəkşəkillilik

dirsəkvarı

dirsəkvarılıq

dirsəyəbənzər

dirsəyəbənzərlik

disksürmə

diskşəkillilik

diskussiyaaçan

dəyirmiağızlılıq

dəyirmisifətlilik

dəyirmitəhərlik

dəyişdirilə-

dəyişdirilə

dəyişdirtmə

dəyişdirtmək

diabetsiz

dibcikli

dibciksiz

dibsizlik

diddirə-diddirə

diddirtmə

diddirtmək

didintili

didintisiz

didişdirilmə

didişdirilmək

didişdirtmə

didişdirtmək

diferensiallatma

diferensiallatmaq

diferli

difersiz

diftonqluq

dikbaşlılıq

dikburunlu

dikləndirilmə

dikləndirilmək

diksinişmə

diksinişmək

diksiz

diktofonlu

diktofonsuz

dıqqıldanma

dıqqıldanmaq

dilavərlənmə

dilavərlənmək

dilbərcəsinə

dilbərlik

dilcikli

dilçəksiz

diləklik

dilənçilətmə

dilənçilətmək

diliklənə-diliklənə

dilikli

diliksiz

diliməbənzərlik

diliməoxşarlıq

dilimləndirmə

dilimləndirmək

dilimsiz

dilləndirtmə

dilləndirtmək

dilsizlik

dimdiklətmə

dimdiklətmək

dimdiklik

dimdikşəkilli

dimdikşəkillilik

 

 

 

VƏ DİGƏR...