“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

 

Mənşəyi
və mənası anlaşılmayan sözlər
Yazılışı səhv sözlər və söz birləşmələri Dialekt və
ara sözləri
İşlənməyən ərəb, fars, rus
və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər
və söz birləşmələrindən düzəldilən
qurama sözlər
Lüzumsuz
sözlər və söz hallandırmaları

baxyalılıq

barmaqvarılıq

basıqlı

basıqsız

başaqlanma

başaqlanmaq

başqalatma

başqalatmaq

bataqsız

bitikçi

bizsiz-sizsiz

boğazadəyən

boğazadəymə

boru-təbil

borututan

borututma

boru-udlaq

boruyabənzərlik

boruyaçıxan

boruyaçıxma

boruyaoxşarlıq

bosluqedən

bosluqetmə

boşgetmə

boşgələn

boşgəlmə

boşgəzən

boşgəzmə

boşqabıqlılıq

boşqalan

boştutum

boydaş

brakçı

brakçılıq

brovhabrov

budaqsürmə

budkaçılıq

buffonotu

buxurgölü

burumlanma

burumlanmaq

burundöymə

burungəlmə

buynuzaməxsus

buynuzbaş

buynuzbaşlıq

buynuzcuqmeyvə

buynuzluot

buynuzvarılıq

buyruqçuluq

buyurucu

buzçu

buzçuluq

buzxanaçılıq

büləndetmə

büləndolma

bürc-qala

büryanetmə

büryanolma

bütxana

cağdan

cağıldama

cağıldamaq 

 

basqıntılı

basqıntısız

biveclikedən

bivecliketmə

bivecolma

biznesquran

boğazqalan

boksçuluqetmə

boksçuolma

bolbuğda

bolşevikliketmə

bolşevikolma

boruoturma

boşdayanma

boyatdəm

cəlddişləmə

cəldtutan

cəldtutma

çıtmaq

çobançomağı

çobandüdüyü

çobanlıqetmə

çobanolma

çoxdiqqətli

çoxgüclü

çoxsümüklü

çoxyarpaq

çoxyatma

çoxyemə

çopursifətli

çökükburunlu

çökürmək

çökürtmə

çökürtmək

çöladamı

çömçəqaşıq

çömçəqaşıqlı

çömçəqaşıqsız

çömmə

çömmək

çürükçülüketmə

çürükçüolma

dabanüstə

daimalıq

daldalama

daldalamaq

darıxdıb-bezikmək

darıxdıb-bezmə

darıxdıb-bezmək

darışıb-talanma

darışıb-talanmaq

darlaşıb-sıxma

darlaşıb-sıxmaq

darmadağındağılma

darmadağınetmə

darmadağınolma

daşadönən

dazbaşlı

dərmə-deşik

dərmə-deşikli

dərmə-deşiksiz

diligödəkolma

diri-diriyandırılma 

 

bişmiş-düşmüş

böyükraq

bükdərilmə

bükdərilmək

bükdərmə

bükdərmək

bükdərtmə

bükdərtmək

cələk

cələk-cələk

çimilti

çimiltili

çimiltilik

çimiltisiz

çimişmə

çimişmək

çınqır

çırpışdırılma

çırpışdırılmaq

çırtaçırtla

çisəkləmə

çisəkləmək

çisəklənmə

çisəklənmək

çisələmək

çiyrəndirmək

çiyrənmək

çiyrətmə

çiyrətmək

çizginmək

çoğuma

çoğumaq

çotur-çotur

çözdələmə

çözdələmək

çözdələnmə

çözdələnmək

çözdələtmə

çulğalama

çulğalamaq

çulğalanma

çulğalanmaq

çulğalaşmaq

çulğalatma

çulğalatmaq

çulğamaq

çulğanma

çulğanmaq

çulğaşma

çulğaşmaq

çulğatma

çulğatmaq

çuşka

çürükçənə

çürükçənəlik

çürükçıxma

çürükləmə

çürükləmək

çürük-mürük

dabanbasa

dabanbasaraq

dabandalı

dabangedən

bitərəfanə

bitəriqət

bittəmam

biüzr

bivasitə

bivəhm

bivücud

bizarafat

bizaval

bizəban

bizövq

bluz

bobrik

bomjluq

bosonojka

bosonojkalı

bosonojkasız

botinkalı

botinkasız

budka

budkaçı

buxalter

buxalteriya

buxalterlik

bukavul

bulkabişirən

bulkalı

bulkasız

bulma

bulmaq

bulundurma

bulundurmaq

bulunma

bulunmaq

bumajnik

bunca

butulkalı

butulkasız

butulkavarı

butulkavarılıq

butulkayabənzər

butulkayabənzərlik

butulkayaoxşar

butulkayaoxşarlıq

buzə

büğz

büğzlü

büləndlik

büluğ

bürhan

bürudət

büryan

caddə

cah

cahandidə

cahannüma

cahansuz

caizlik

cami-cəm

canazar

canbəxş

can-dil

canəfza

arsenid (-lər)

arsenik

arsenit (-lər)

arsenopirit

arsin

arteriokapillyar

arterioplastika

artistika

artreks

artritizm

artrologiya

asbestit

asetaldehid

asetamid

asetanilid

asetilaseton

asetilen

asetilenid

asetilen-oksigen

asetilkarbamid

asetilsalisil

asetilsellüloz

asetofenol

asetonitril

asidimetriya

asidofilin

asidofiliya

asidofilorqanizm

asidol

asidoz

asikl

asimptot

asimtropik

askoxitoz

askomiset (-lər)

asparakin

aspergil

aspergillyoz

aspid

aspid formasiya

assambler

assimilyat

assistiv

assit

assonans

assosianizm

astat

astatin

astepiya

asteroksilon

asterometr

astionim

astmotol

astraqal

astrokimyaçı

astrokompas

astrokorreksiya

astrokorrektor

astrolyabiya

astrolyasiya

astrometriya

astroradionaviqasiya

astrositoma 

basqılamaq

birvaxtlılıq

birvalentlilik

birvurma

biryaşarlıq

biryaşlılıq

biryerlilik

biryön

bisahiblik

bisəbatlıq

bisəmərlik

bişirici

bişüurluq

bitaqətlik

bitəcrübəlik

bitişikçənəli

bitişiktozcuqlu

bitişikyarpaqlı

bitkiağlaması

bitkiqoruma

bitkiqoruyucu

bitkiyemə

bitkiyeməz

bitkiyeməzlik

bivariant-sistem

biz-bizduran

biz-bizdurma

bizdimdiklik

bizdimdiklilik

biznesqurma

bizövqlük

boğazqalma

boğub-asan

boğub-asma

boğub-asmaq

bollu-bollu

bolluca-bolluca

bolluq-toxluq

bololma

bolşeviktəhər

boltaçma

boltbağlama

boltbağlayan

boltburma

boltkəsmə

boltsuz-vintsiz

borşbişirən

borşbişirmə

borubükən

boruəmələgətirmə

boruhazırlama

boruhazırlayan

borutökmə

boruyayan

boruyayma

bor-üzvi

bosolma

bostanəkən

bostanəkmə

boşaldıb-boşqoyma

boşaldıb-boşsaxlama

boşgedən

boşqababənzərlik

bağışlatma

bağışlatmaq

bağlatdır

bağlatdırılma

bağlatdırılmaq

bahalatdırma

bahalatdırmaq

baxarsız

baxımsızlıqdan

baxınma

baxınmaq

baxtalatma

baxtalatmaq

baxyalanmaq

baxyalatdırma

baxyalatdırmaq

baisçilik

bakdaxili

bakenbardlı

bakenbardsız

bakteriyasız

balacalandırma

balacalandırmaq

balacalaşdırtma

balacalaşdırtmaq

balasız

balboranılı

balığaoxşarlıq

balıqqulağılı

balıqlı

balqabaqlı

balqabaqsız

ballanmaq

balonlu

balonsuz

balsız

balzamlatma

balzamlatmaq

balzamsız

banderollanmaq

banknotlu

banknotluq

banknotsuz

bantsız

barışdırıcılıq

barışıqlı

barmaqçınlı

barmaqçınlıq

barmaqçınsız

barmaqlı

barmaqsız

barometrik

barsızlanma

barsızlanmaq

barsızlaşma

barsızlaşmaq

basdalatma

basdalatmaq

basdırtma

basdırtmaq

basmacıq

 

VƏ DİGƏR...