“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

 

Mənşəyi və mənası anlaşılmayan sözlər 

Dialekt və ara sözləri

İşlənməyən ərəb, fars, rus və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz birləşmələrindən düzəldilən qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər və söz hallandırmaları

 

belsapılılıq

beşatma

beşbarmaqsız

beşliketmə

beşliklətmə

beşyaşar

beşyüzçü (-lər)

beyinəzici

beytin

bəbirlənmə

bəbirlənmək

bədbihesablıq

bədcinsli

bədcinslik

bədcinslilik

bədheykəl

bədheykəllik

bədşəkil

bədşəkillik

bəhanəçi

bəhanəçilik

bəkçilik

bəlğəmi

bəlkəlik

bərabərqolluluq

bərələmə

bərələmək

bərələnmə

bərələnmək

bərkfazalı

bərkxəlitəli

bərkxəlitəlik

bərkxəlitəlilik

bərni-bərni

bəsafə

bəsləyiş

bəsti-bəsti

bəstiqoyma

bəstili

bəstisiz

bəyanatedən

bəyanatetmə

bəyəniş

bəzirganbaşı

bic-qıc

biclikolma

bıçqılana-bıçqılana

bıçqılaya-bıçqılaya

bidamaqlıq

bığıbəylik

bığlıca

biilqarolma

bikvadratlı

biqeydlik

biləzzətlik

bilgəc

biliş

bədəsilolma

bənək-bənək

cığ-vığçı

cik-bik

cıqqan

cıqqanca

cıqqancana

cıqqancıq

cıqqı

cıqqısız

cılfir

cılğa

cılğaca

cılğı

cılxaca

cılxa-teyxa

cılxa-teyxaca

cillilik

cimildəmə

cimildəmək

cimildəşmə

cimildəşmək

cimilti

cında

cında-cunda

cında-mında

cındırlaşma

cındırlaşmaq

cingim-cingim

cınqılıq

cır-cındalı

cırıq-cırtıq

cırıq-mırıq

cırıq-mırıqlıq

cırqursaqlıq

cırtdanquş

cırtqoz-cırtqoz

cırtqozluq

cıvırıqlıq

ciyəriyanmışlıq

coğuldaşma

coğuldaşmaq

coğultulu

coğultusuz

cumbul-cumbul

cumuxma

cumuxmaq

cuylama

cuylamaq

 

bigünah

bigünahlıq

bihalət

bihəd

bihədlik

bihəmdüllah

bihis

bihislik

bihuşanə

bihüdud

bihüdudluq

bihümmət

bihünər

bihünərlik

bihüzr

bihüzur

bixab

bixablıq

bixaniman

bixət

bixətər

bixəyal

bixəyanət

biixtiyarqalma

biixtiyarolma

biikrah

biiqrar

biiman

biintəha

biismət

biizn

biizzət

bikam

bikə

bikəs

biqanun

biqeyd

biqeydlik

biqədr

biqəm

biqərəz

biqovğa

bilaaram

bilabənd

bilaəvəz

bilafərq

bilahərəkət

bilaixtiyar

bilaistisna

bilaram

bilasəbəb

bilaşübhə

bilaşüur

bilatəxir

bilatəşbeh

bilayiq

bilcümlə

antropometr

antropometriya

antropomorfologiya

antroponimika

antroponimiya

antroponoz (-lar)

antroposentrizm

antroposofiya

antropososiologiya

antropotoponim

anzerin

aorist

aortit

apeks

apelyant

apendikulyari (-lər)

apendoktomiya

apersepsiya

apertometr

apertur

apeyron

apinevroz

apitoksik

aplant

aplaziya

aplit

apnol

apoastr

apodid

apofem

apoferment

apofid

apoxromat

apokora

apokrif

apolid (-lər)

apomiksis

apomorfin

apopleksiya

apoplektik

aporiya

aposelen

aposentr

aposterior

aposteriori

apostolik

apraksiya

apressin

aprifi

apriorizm

aproksimasiya

apropriasiya

aproş

apsida

apteriqot (-lar)

arabinoza

araxnoidit

bəkarətli-şərəfli

bəkarətsizlik-şərəfsizlik

bəlaaçan

bəlaaçma

bəli-bəlidemə

bəllietmə

bəlliolma

bənd-bəndetmə

bənd-bərəçəkmə

bənd-bərəqoyma

bənd-bərəqoymaz

bənd-kalibr

bənzər-bənzərsiz

bərabərsporlu

bərabərüzlülük

bərabəryavaşıma

bərabəryavaşıyan

bərbərolma

bərələqalma

bərk-boş

bərkdən-boşdançıxma

bərkə-boşadüşmə

bərkə-boşasalma

bərkqabıqlılıq

bərklikölçmə

bərli-bəzəklilik

bərsiz-bəzəksizlik

bəsetmə

bəsirətgöstərən

bəsirətgöstərmə

bəsitolma

bəsləyici

bəsolma

bət-bəniziağarma

bəyənib-alma

bəyənib-seçmə

bəyirti-bağırtı

bəylərbəyilik

bəzəkaçan

bəzəkaçma

bəzəkçəkən

bəzəkçəkmə

bəzənib-sığallanma

bəzənib-sığallanmaq

biabırçılıqsalan

biabırçılıqsalma

biamanlıq

bicdoğulma

bicliketmə

bıçaq-qabağzıaçan

bihörmətetmə

bihörmətolan

bihörmətolma

biqərarolma

biliklietmə

bimbizdurma

bimbizolma

aviahorizont

aviakonvert

aviaqrup

aviamaqnitometr

aviamarş

aviamina

aviamüəssisə

avianəqliyyatçı

aviasekstant

aviasəyahətçi

avrolu

avrosuz

avstromarksizm

avtobalanslaşdırıcılıq

avtobenzinli

avtobenzinsiz

avtobioqrafizm

avtoçənli

avtodidakt

avtodükançı

avtodükançılıq

avtoelektron

avtogençilik

avtogenez

avtoxorologiya

avtoxtonluq

avtoionlaşdırıcı

avtokatalitik

avtokataliz

avtokeçiricilik

avtokino

avtokitabxana

avtokoaqulyasiya

avtokoamissensiya

avtoqreyderçi

avtoqreyderçilik

avtoqudronator

avtolitoqrafik

avtomiksis

avtoparametrik

avtopnevmatizm

avtopolimerləşmə

avtopoliploid

avtopoliploidiya

avtoradioqrafiya

avtoradioqram

avtoseroterapiya

avtosinxron

avtosintetik

avtosterillik

avtosurətçıxarma

avtoteleidarəetmə

avtovers

avtoyığma

avtoyükləmə

avtoyüklənmə

 

 

VƏ DİGƏR...