“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Bildirildiyi kimi, artıq neçə aydan bəridir ki, ARNK yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. Məqsəd, hazırda istifadədə olan "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer almış yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin, müxtəlif şəkilçilər və hallandırmalarla artırılmış, bəzən iki-üç şəkildə verilmiş ifadələrin, eləcə də sahə lüğətlərinə aid terminlərin, dərman, kimyəvi element adlarının təmizlənməsi, əvəzində milli ədəbi nümunələrdən aranıb tapılmış sözlər daxil edilməklə işlək, aydın dil vəsaitinin ərsəyə gətirilməsidir.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını nəzərinizə çatdırır, oxucuların, dil və lüğət mütəxəssislərinin fikir və mülahizələrini, irad və təkliflərini gözləyirik.

"Aydın yol"

(Əvvəli ötən sayımızda)

 

Mənası
anlaşılmayan
sözlər 

Yazılışı səhv
sözlər və söz
birləşmələri

Diallekt və
ara sözləri

 

İşlənməyən
ərəb, fars,
rus və digər
əcnəbi sözlər

Terminlər    

 

Süni sözlər və söz
birləşmələrindən
düzəldilən qurama
sözlər
Lüzumsuz
sözlər və söz
hallandırmaları

azınmaq

azın-mazın

azışdırmaq

azışmaq

azoturumlu

babaxanı

bablaşma

bablaşmaq

badar

badaşlıq

bağalanma

bağalanmaq

bağalıq

bağam

bağdaş

bağdat

bağrıbadaşlıq

balaaldadan

balaaldatma

balabəyli

balacıq

balansirsiz

balatılı

baldırlama

baldırlamaq

baletçi

baliq

balıqgüzüşlü

balıqgüzüşü

balıqlanma

balıqlanmaq

balıqsoyuducu

bamçı

bandajçı

banı

bardanqalma

barıtı

barmaqçı

barmaqcıl

barmaqçılıq

başcığaz

bası

basqılam

basqıncaq

batırıcı

batış

baxılış

bayatma

baytak

bazarçı

bazardüzü

belan

bel-balıq

bel-düşər

bel-düşərli

bel-düşərsiz

belli-kürək

bərkmeyvə

bərpaedən

bikam

birküçəli

biryarpaq

boş-bikar

boş-bikarlıq

boylatmaq

budünyalıq-odünyalıq

budünyalıqolan

buğdayırəngli

bumbuzolan

bumbuzolma

bund

butulka

cah-calal

cah-calallı

cah-calalsız

calal

calallı

calallılıq

calalsız

calalsızlıq

cananolma

cançəkə-çəkə

canfəşanlıqedən

canındankeçən

cansağlığı

canverə-verə

canyandıra-yandıra

canyandırmaq

cavabdeholan

cavabverən

cavanlıqedən

ceyranyerişli

cəbredən

cəh-cəhvurma

cəhrəçiliketmə

cəmiyyətdənqaçan

cənnətlikolan

cəriməetmə

cərrahlıqetmə

cərraholma

cəsarətetmə

cəsarətgöstərmə

cəsurluqetmə

cəzasızqalan

cəzasızqalma

cəzvə

cığallıqetmə

cinayətocağı

cinayəttörədən

cindarlıqetmə

cır-cırcırıldama

cızığındançıxan

cövüzlü

cövüzsüz

bədgələn

bədgəlmə

bədhərəkət

birhovrdan

bulkabişirən

cahıllaşdırma

cahıllaşdırmaq

cahıllaşma

cahıllaşmaq

calaşıq

calaşıq-calaşıq

calğa

calğalıq

canımvay

cantaraqlıq

cantaraqolma

carıldatmaq

carıltı-curultu

cavar

cavar-cuvar

caydaqlanma

caydaqlanmaq

caydaqlaşma

cecimli

cecimlik

cecimsiz

cehiz-mehiz

ceyranbala

cələb

cəli

cəngəl-cüngəl

cəngimək

cərcənəkli

cərcənəksiz

cibişdan

cibişdançı

cici-bacılıq

cici-bici

cidalı

cidalılıq

cidallı

cidallılıq

cidarlamaq

cidarlanma

cidarlanmaq

cidarlatma

cidarlatmaq

cidarlı

cidarsız

cığalbaz

cığalbazlıq

cığcığa

cığıltı-vığıltı

cığır-cəhlim

cığırlı-cəhlimli

cığırsız-cəhlimsiz

cığ-vığ

bican

bicək

bicəklik

bicəngə

bicəngənəlik

bicərrək

biçiz

biçizlik

bidadgər

bidamaq

bidanə

bidar

bidarlıq

bidava

bidayət

bideh

bidəlil

bidərd

bidərdlik

bidərman

bidətçi

bidətçilik

bidətli

bidətlik

bidətlilik

bidətsiz

bidətsizlik

bidil

bidin

bidinlik

bielm

biəməl

biəndazə

biəndazəlik

biəql

biəsil

bietibar

bietimad

bietimadlıq

bietimadlıqla

bietina

bietinalıq

bietinalıqla

biəvəz

biəvəzlik

bieyb

bieyblik

bifayda

bifaydalıq

bifəhm

bifən

bifər

bifərasət

bifərasətlik

bifərlik

bigüman

bigümanlıq

 

anizotrop

anizotropluq

ankerit

ankilostomid (-lər)   

ankilostomidoz

ankiloz

ankilozavr (-lar)

anqlezit

anqlısizm

anqstrem

annihilyasiya

anoa

anodont (-lar)

anofeles

anoksemiya 

anoksibioz

anoksiya

anortit

anosmiya

antablement

antekliz

anteqmit

antianemin

antibarion

antidin

antidinatron

antidot

antifebrin

antifon

antifriksion

antihemofil

antihidrat

antihidroakustik

antiklinal

antiklinorium

antikoaqulyant (-lar)

antiktod

antiloqarifm

antimonid (-lər)

antimonit

antimonium

antinomiya

antipassat (-lar)

antiperistaltika

antipiren (-lər)

antipiretik (-lər)

antipirin

antiproton

antiregionçuluq

antiteza

antitezis

antraxinon

antraknoz

antrasen

antraşa

antreks

antropoid (-lər)

başlı-başınaolan

başlı-başınaolma

başlı-başınaqalma

başmaqseyrinəçıxma

başsağlığıverən

başsağlığıvermə

başsındıran

başsındırma

başsızqalan

başsızqalma

baştaxtası

bataqlıqqurudan

bayquşluqetmə

bayrametmə

baza-mətbəx

bazarlıqetmə

bazaryuxarı

bazburudluq

bazu-tacabənzər

beçəli-beçəsiz

beçəli-cücəli

beçəli-cücəsiz

beçəverən

beçəvermə

behişt-cəhənnəm

benzingötürücü

benzin-oksigen

benzinö́lçmə

beşalma

beşəlliqamarlama

beşqat-beşqat

beştarlalıq

beştərəflik

beşüzlülük

beşyerlilik

beşyüzsentnerçi

bezdirib-küsdürmək

bədənli-boylu

bədhərəkətlik

bədliketmə

bədnametmə

bədnamolma

bədrəftarolma

bədsifətlilik

bədtale

bədtalelik

bədtalelilik

bəduğurlu

bəduğurluluq

bəduğurluq

bədxaholan

bədxaholma

bədxərcliketmə

bədxərcolma

bəhsetmə

bəkarətiitirmə

bəkarətiniitirən

astalaşdırmaq

astalıqca

astrodinamik

astrofotoqrafik

astrofotometr

astrofotometriya

astrogeoloji

astrokolorimetriya

astromexanik

astromexaniki

astrometrik

astronim

astronomiya-geodeziya

astrooriyentasiya

astrooriyentasiya

astropelenqator

astroperiskop

astroplatforma

astropolyarimetriya

astroradiokompas

astrospektroqrafiya

astrospektroskopiya

astrotelefotometr

astrotelefotometriya

aşağıdakı

aşağıvalentlilik

aşaltılı

aşaltısız

aşdırtma

aşdırtmaq

aşırımsız

aşkara

aşkarlaşdırılmaq

aşqarsız

atəşinlik

atəşləndirilmək

atəşləndirmək

atəşlik

atəşlilik

atomistik

attestasiyalı

audioqurğulu

audioqurğusuz

audiologiya

audiometr

audiometriya

audioməhdudlaşdırıcı

audiosituasiya

avamca

avandlaşdırılmaq

avandlaşmaq

avarsızlıq

avazlanmaq

avazlaşma

avazlaşmaq

 

 

 

VƏ DİGƏR...